10.10.2021 Views

1. Manuál pre prácu primárneho pediatra v.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kvalitné

kvapky

a sirupy

pre našich

najmenších

bez

konzervačných

látok

bez

umelých

sladidiel

bez

pridaných

farbív

Najpredávanejší

ochutený kalciový

sirup v SR.*

*MAT/03/2019 IQVIA

OD NARODENIA

OD 1. ROKA

1+

3+

O

OD 3. ROKOV

D NARODENIA

OD 3. ROKOV

3+

OD 3. ROKOV

3+

OD1.MESIACA

Výživové doplnky.

Pestrá, vyvážená strava a zdravý životný

štýl sú dôležité faktory Vášho zdravia.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!