10.10.2021 Views

1. Manuál pre prácu primárneho pediatra v.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Editorial

Vážené kolegyne a kolegovia,

Vítam vás na 4. dňoch primárnej pediatrie. Veľmi sa teším, a verím, že aj vy, že

z tohto pokračovania konferencií všeobecných lekárov pre deti a dorast sa tiež stáva

tradičné podujatie. Stretávame sa tu lekári z detských ambulancií s odborníkmi

z kliník a vedeckých ústavov, aby sme spolu hovorili o problémoch, ktoré denne

v ambulancii riešime a dozvedeli sme sa nové názory a poznatky, ktoré môžeme pri

liečení a starostlivosti o našich pacientov uplatniť. Veď ako nám starší kolegovia už

pri promócii povedali: medicína - celoživotné štúdium. Niekedy nás aj hnevá, prečo

musíme už rokmi overené a zažité postupy meniť, ale medicína, okrem toho, že

je čiastočne aj umenie a využívanie skúseností, je v prvom rade exaktná veda. Ak

chceme pracovať na princípoch medicíny založenej na dôkazoch, objektívne vyhodnotiť

každý prípad v ambulancii, musíme vedieť prijímať aj nové vedecké poznatky , ktoré sú základom nových

postupov pri vyšetrovaní a liečbe. Táto publikácia, vydaná pri príležitosti konania 4. dní primárnej pediatrie, prináša

niekoľko noviniek do našej práce. Vieme, že o štandardnom hodnotení psychomotorického vývinu ste už počuli

a vieme aj to, že mnohým sa nepáči, odmietajú ho prijať a jeho tvorcov považujú za nepriateľov primárnych pediatrov.

Chcem vás uistiť, že štandardy v podobe, v akej ste ich dostali, sú oproti tým, ktoré boli pôvodne pripravené ministerstvom

zdravotníctva , výrazne zjednodušené. Je to hlavne zásluha pani doktorky Prokopovej, že boli upravené tak, aby

prácu lekára v ambulancii čo najmenej komplikovali. Pani doktorka Prokopová je jednou z nás, má jeden z najväčších

obvodov, a bola by sama proti sebe, keby súhlasila so štandardom, ktorý by našu prácu neprimerane zaťažoval. Som

presvedčená, že keď si na ne zvykneme, budú prínosom pre našu prácu.

Aj ostatné praktické články uverejnené v tejto publikácii vychádzajú z potrieb každodennej praxe.

Naša práca nie je len medicína, je to aj nemedicínska stránka vedenia ambulancie ako firmy. Aj v tejto náročnej činnosti

vám informácie uverejnené v útlej knižke, ktorú držíte v ruke, majú pomôcť.

Príprava akcie akou sú 4.dni primárnej pediatrie, ale aj činnosť zameraná na pripomienkovanie prijímaných zákonov

a vyjednávanie s poisťovňami o spolupráci a financovaní našej činnosti, vyžadujú každodennú mravenčiu prácu pri

štúdiu zákonov a zmlúv a časové aj psychické a intelektuálne zaťaženie ľudí, ktorí to robia. Nie sú to profesionáli, sú

to lekári ako vy všetci, majú svoje ambulancie, svoje rodiny a popritom veľkú časť svojho voľného času venujú tejto

činnosti pre nás všetkých. Musím zdôrazniť, že je to činnosť bezplatná! Vždy sa s problémami obracajú aj na vás prostredníctvom

krajských odborníkov pre primárnu starostlivosť. Práve z informácií z regiónov chcú čerpať podklady

na jednania s predstaviteľmi poisťovní, ministerstiev aj parlamentu. Sú vďační aj za kritické ohlasy a prijímajú ich,

rozmýšľajú nad nimi a zapracujú ich do svojich argumentov. Chcem vás však vyzvať, že keď idete kritizovať, frfľať, ba

až nadávať, aby ste sa zamysleli nad tým, čo ste vy každý sám spravili v záujme všetkých, či ste reagovali aspoň na jeden

mail, ktorý vás vyzval pomenovať problém, ktorý neviete vyriešiť, zadať otázku, na ktorú hľadáte odpoveď. Odpovedzte

si na otázku, či by ste chceli svoj voľný čas venovať práci pre celok, či by ste vedeli formulovať problémy, pripomienkovať

zákony, nájsť si zástup do ambulancie (aj ho zaplatiť), aby ste mohli ísť na jednanie do parlamentu, poisťovní, na

ministerstvá, kde musíte argumentovať a jednať často aj s protivníkmi. Viem, nemôže, ani nechce, ani nevie to robiť

každý. Od každého sa to ani nevyžaduje. Ale tí, čo to robia, potrebujú podporu tých, pre ktorých to robia. Slovenská

spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti, organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti je jediná organizácia,

ktorá zastupuje primárnych pediatrov. Ak chcete podporiť jej činnosť pre vás, staňte sa jej členmi!

Priateľsky

Marta Špániková

3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!