10.10.2021 Views

1. Manuál pre prácu primárneho pediatra v.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TELEFONICKÝ A E-MAILOVÝ KONTAKT AKO SÚČASŤ

ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE

Zákon:

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej

starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov – § 8 ods. 2

Účinnosť: 1. január 2019

Zmeny:

Súčasťou zdravotnej dokumentácie od 1. januára 2019 okrem osobných údajov pacienta, ktorému sa

poskytuje zdravotná starostlivosť, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa

bydliska a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy, pribudli k zákonom vymedzeným údajom

aj telefónne číslo a adresa elektronickej pošty pacienta.

Pre ambulancie to znamená, že pred 1. januárom 2019, museli od pacientov získať súhlas so

spracovaním osobných údajov, ak chceli disponovať e-mailom alebo telefónnym číslom pacienta.

Zavedením tejto zmeny, tak už súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu e-mailovej adresy

a telefónneho čísla už nie je potrebný. Je tomu tak, že právny základ spracúvania osobných údajov

v rozsahu e-mailovej a adresy a telefónneho čísla sa zmenil zo súhlasu dotknutej osoby (pacienta) na

právny základ plnenia zákonnej povinnosti

Komunikácia s pacientom

Napriek tejto novele zákona č. 576/2004 Z.z. odovzdávanie údajov o zdravotnom stave telefonicky

alebo zasielanie akýchkoľvek informácií prostredníctvom emailu neodporúčame.

Ak si to však pacient výslovne písomne vyžiada, odporúčame dohodnúť si s pacientom spôsob

komunikácie, vysvetliť mu aké riziká takáto komunikácia so sebou nesie a požiadať o súhlas na takýto

spôsob komunikácie. Ak budete vedieť preukázať, že ste splnili všetky svoje povinnosti, môžete

pokojne so svojimi pacientmi komunikovať aj týmto spôsobom a efektívnejšie využívať čas váš aj

vašich pacientov.

Na základe vyššie spomenutého, tak odporúčame dať pacientom podpísať žiadosť o poskytnutie

údajov týkajúcich sa zdravia emailom alebo telefonicky.

34 AMBULANCIA 15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!