10.10.2021 Views

1. Manuál pre prácu primárneho pediatra v.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ V SÚVISLOSTI

S PRACOVNOU ZDRAVOTNOU SLUŽBOU

Zákon:

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení

niektorých zákonov

ZMENY:

Predĺženie lehoty na vykonanie oznamovacej povinnosti

Ambulancia je povinná si splniť oznamovaciu povinnosť voči Úradu verejného zdravotníctva SR,

každoročne do 15. januára, a to v elektronickej podobe. Teda to znamená, že ak pracovná zdravotná

služba zaradila prácu v v ambulancii do druhej kategórie, ambulancia je podľa zákona povinná si túto

oznamovaciu povinnosť splniť do 15. 1. 2019.

Úrad verejného zdravotníctva SR bude považovať oznamovaciu povinnosť za splnenú, ak bude

elektronické oznámenie odoslané najneskôr do 30.06.2019. Svoje oznámenie o tejto skutočnosti

uverejnil na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR v sekcii s názvom „Pracovná zdravotná služba“.

Zároveň je však potrebné si uvedomiť, že oznámenie úradu nie je všeobecné záväzné ako zákon, takže

preto odporúčame lehotu, ktorá je uvedená v zákone dodržať. Ak ste ju nedodržali, tak vzhľadom na

oznámenie úradu vám v prípade kontroly pokuta pravdepodobne uložená nebude, no netreba sa na

to 100 % spoliehať.

Povinnosť zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu

Ak ešte stále Vaša ambulancia nemá zabezpečenú pracovnú zdravotnú službu, tak v prvom rade

je potrebné, aby ste si ju zabezpečili. Následne je potrebné, aby vám posúdila zdravotné riziko,

teda inak povedané, vykonala na pracovisku audit, vyhotovila na základe posúdenia rizika posudok

o riziku a zaradila vás do príslušnej kategórie. Ak prácu v ambulancii zaradí do druhej kategórie, až

vtedy máte oznamovaciu povinnosť voči príslušnému úradu verejného zdravotníctva.

36 AMBULANCIA 17

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!