10.10.2021 Views

1. Manuál pre prácu primárneho pediatra v.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Rastové grafy

Košťálová, Z.

Súčasťou každej prevencie je meranie a váženie dieťaťa. Zaznamenávanie údajov

do rastových grafov pomáha primárnemu pediatrovi sledovať možné odchýlky

celkového rastu, hmotnosti a rastu hlavy dieťaťa.

Vzhľadom na fakt, že medzi primarnymi pediatrami sa

používaju rôzne rastové grafy, bolo potrebné ich použitie

zjednotiť.

Posledné realizované prieskumy telesného vývoja detí a

mládeže sa uskutočnili v SR v VII. Celoštátnom prieskume

v roku 2011, avšak v tomto prieskume sa nepodarilo

zabezpečiť jeho realizáciu v plnom rozsahu. Rastové grafy

sú súčasťou aj Odborného usmernenia MZ SR o diagnostike

a liečbe obezity u detí z roku 2012. Bohužial v rastových

grafoch (dĺžka) chlapcov a dievčat vo veku 0-2 roky sú rôzne

údaje pôrodnej dĺžky chlapcov 50 percentil je od 53 do

55 cm, u dievčat 52-54 cm, čo sú chybné údaje.

Po stretnutí našich zástupcov s hygienikmi na Úrade verejného

zdravotníctva v septembri 2018, sa tento fakt

prehodnotil a až do ďaľšieho plánovaného antropologického

prieskumu v roku 2021 sa majú jednotne používať

grafy zo VI. celoštátneho antropologického prieskumu

publikované BLÁHA, P.; HUŠKOVÁ, M.; KEJČOVSKÝ,

L; KBZOVÁ, J; REDLOVÁ, J.;VIGNEROVÁ, J. Růst a vývoj

českých dětí ve věku od narození do šesti let. Antropologický

výzkum 2001 - 2003. UK v Praze, Přírodovědecká

fakulta, Praha, 2010. ISBN 978-80-86561-38-7.

Tieto rastové grafy používajú aj slovenské antropometrické

ambulancie.

A kde si stiahnuť tieto grafy? Na webovej stránke SZU

ČR je možnosť stiahnutia jednotlivých grafov podľa

pohlavia: dlžka, hmotnostno-výškový pomer, obvod

hlavy, http://www.szu.cz/publikace/data/seznam-rustovych-grafu-ke-stazeni

Existuje aj možnosť použitia programu elektronického

záznamu rastu priamo do krivek (RustCZ) http://www.

szu.cz/publikace/data/program-rustcz-ke-stazeni

17

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!