Styrket Recovery-orientering Plan for fortsat ... - Aarhus.dk

aarhus.dk

Styrket Recovery-orientering Plan for fortsat ... - Aarhus.dk

10 IMPLEMENTERINGSPLAN 2009 - 2011En recovery-orienteret, psykosocial rehabiliteringsindsatsforegår, som beskrevet, i et tæt og meget respektfuldt samarbejdemed den enkelte med henblik på, at borgeren opnåren - for den enkelte - meningsfuld rolle som ligeværdigmedborger.Mens de recovery-orienterede principper er værdifulde somgrundlæggende tilgang for en bred målgruppe, bør valget afmere specifikke interventionsformer, redskaber og metoderselvfølgelig tage udgangspunkt i en viden om, hvad der virkerfor de konkrete målgrupper, der samarbejdes med. Fælles erdog, at værktøjerne til enhver tid skal understøtte brugernesrecovery og inklusion som overordnet mål.Nedenstående figur illustrerer sammenhængen mellem dengrundlæggende tilgang og brug af relevante metoder og redskaber.Som det vil fremgå i det følgende kapitel, har vi i denigangværende proces haft stærkt fokus på mål og kapacitet,samt mindre fokus på kultur og det værdimæssige grundlag,der skal præge alle indsatser. Det er ikke for alvor lykkes, atgøre de lokale standarder til et aktivt redskab i de enkeltetilbud, og der kan med fordel arbejdes videre med en udvikling.Figur 4Det fælles mål i enrecovery-orienteretorganisationEksempler påværktøjer fra praksisEksempler påmetoder fra praksisDet fællesværdigrundlag1. Indledning og baggrund l 2. Status for projektfasen og ønsker for den videre proces l 3. Vigtige elementer i den videre implementering l 4. Strategi for overgangsfasen 2009 - 2011 l 5. Videre perspektiver fra 2012 1Implementeringsplan 2009 ver2-6.indd 10 27/06/09 19:13:48

More magazines by this user
Similar magazines