Styrket Recovery-orientering Plan for fortsat ... - Aarhus.dk

aarhus.dk

Styrket Recovery-orientering Plan for fortsat ... - Aarhus.dk

BILAG 2IMPLEMENTERINGSPLAN 2009 - 2011 35Koncept for lokale udviklingsplaner -kommissorium for arbejdsgruppenArbejdsgruppen etableres i perioden d.1.9.2009 - 1.5.2010.FormålGruppen får 2 overordnede opgaver, og det forventes, atopgaverne fra start tænkes i en sammenhæng.Opgave 1:At udvikle koncept for arbejdet med de lokale udviklingsplaner,så der sikres et nogenlunde ens niveau og omfang.Udviklingsplanerne skal bruges som ramme på de enkeltearbejdspladser i forhold til at beskrive perspektiver for,hvordan man lokalt arbejder med omsætning af vision,mega-mål og de 4 grundlæggende værdier i perioden 2009-2011.Opgave 2:Efterfølgende får gruppen til opgave at udarbejde et oplægtil, hvordan der fra 2011 kan skabes sammenhæng mellemde formulerede mega-mål, de 4 værdier og det eksisterendesystem med virksomhedsplaner og målopfølgning.KompetenceafklaringArbejdsgruppen har ikke selvstændig beslutningskompetence,og gruppens oplæg skal derfor forelægges styregruppen,som tager endelig beslutning.Arbejdsmetode og afgrænsningOpgave 1:Gruppen forventes at udvikle et koncept for de lokale udviklingsplaner,der inddrager følgende:• Udgangspunkt i mega-mål og 4 grundlæggende værdier• Mulighed for at arbejde elektronisk• Tidsperspektiv i forhold til udarbejdelse, gennemførelseog opfølgning• Metodeforslag i forhold til den løbende dokumentation• Strategi for inddragelse af brugere og medarbejdere• Strategi for vidensdeling i og udenfor arbejdspladsen.Opgave 2:Arbejdsgruppen skal udarbejde oplæg til, hvordan der kanfølges op på implementering af de lokale udviklingsplanersamt, hvordan der kan skabes sammenhæng til det eksisterendesystem med virksomhedsplaner.Gruppen skal arbejde med oplæg til:• Hvordan man kan måle, at de 4 værdier er implemen-teret på en arbejdsplads• Hvordan man kan måle, at man har nået de konkretemega-mål• Hvordan der kan skabes sammenhæng mellem mål Ivirksomhedsplaner og mål i de lokale udviklingsplaner.Arbejdsgruppen forventes at benytte sig af ad hoc-bistandfra evauleringshuset i CSU. Derudover eksisterer der bådenational og international viden I forhold til måling af gradenaf recovery-orientering, hvor RecoveryDK evt. kan bistå Iforhold til at skabe relevante kontakter.TidsplanOpgave 1:Der er en kort tidshorisont for gruppens arbejde med denneopgave, da det videre arbejde med de lokale udviklingsplanerkan lettes af nogle konkrete rammer at arbejde inden for.Gruppen forventes at have oplæg klar til 15.10.2009 medhenblik på beslutning i styregruppen ultimo oktober.Implementeringsplan 2009 ver2-6.indd 35 27/06/09 19:14:03

More magazines by this user
Similar magazines