Views
4 months ago

KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC (PHỤC VỤ KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG NĂM 2015 TỪ BỘ GD&ĐT)

LINK BOX: https://app.box.com/s/mfqsyiswypoetcqb84mf0vrat2vxmhru LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1DnRhLAFfIO22qyTELUSY3CsOrWSH40IY/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Kỹ năng giải bài tập sinh học năm 2015 mới nhất. a. sự nhân đôi, phân li của NST trong cặp NST tương đồng. b. sự phân li độc lập, tổ hợp tự do của các cặp NSTtương đồng trong phát sinh giao tử đưa đến sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp alen. c. các gen nằm trên các NST. d. do có sự tiếp hợp và trao đổi chéo. 3. Dựa vào phân tích kết quả thí nghiệm, Menđen cho rằng màu sắc và hình dạng hạt đậu di truyền độc lập vì A. Tỷ lệ mỗi kiểu hình ở F2 bằng tích xác suất của các tính trạng hợp thành nó. B. Tỷ lệ mỗi kiểu hình ở F2 bằng các tính trạng hợp thành nó. C. Tỷ lệ mỗi kiểu gen ở F2 bằng các tính trạng hợp thành nó. D. Tỷ lệ mỗi kiểu gen ở F2 bằng tích xác suất của các tính trạng hợp thành nó. 4. Điều kiện quan trọng nhất của quy luật phân li độc lập là A. bố mẹ phải thuần chủng về tính trạng đem lai. B. tính trạng trội phải trội hoàn toàn. C. số lượng cá thể phải đủ lớn. D. các cặp gen quy định các cặp tính trạng phải nằm trên các cặp NST khác nhau 5. Ý nghĩa thực tiễn của quy luật phân ly độc lập A. Xuất hiện biến dị tổ hợp, làm sinh giới đa dạng và phong phú là nguồn nguyên liệu cho tiến hoá. B. Tạo nguồn biến dị tổ hợp phong phú cung cấp cho chọn giống. C. Cho thấy loài sinh sản hữu tính là bước tiến hoá quan trọng của sinh giới. D. Chỉ ra sự lai tạo trong chọn giống là cần thiết. 6.Trong quy luật di truyền phân ly độc lập với các gen trội là trội hoàn toàn. Nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tương phản thì: Tỷ lệ kiểu gen ở F n : A. (3:1) n B. (1:2:1) 2 C. 9:3:3:1 D. (1:2:1) n 7. Tỉ lệ các loại giao tử ABD được tạo ra từ kiểu gen AaBbDd là A. 100%. B. 50%. C. 25%. D. 12,5% 8. Trong thí nghiệm của Menden, khi cho lai đậu hà lan vàng trơn với xanh nhăn, được F1 toàn vàng trơn, khi cho F 1 lai phân tích thì kết quả thu được về kiểu hình sẽ thế nào : A. 1 vàng trơn : 1 vàng nhăn : 1 xanh trơn : 1 xanh nhăn. B. 3 vàng nhơn : 1 xanh nhăn. C. 4 vàng trơn : 4 xanh nhăn : 1 vàng nhăn : 1 xanh trơn. D. 1 vàng trơn : 1 xanh nhăn. 9. Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBbDd x aaBBDd với các gen trội là trội hoàn toàn sẽ cho ở thế hệ sau: A. 8 kiểu hình : 8 kiểu gen B. 8 kiểu hình : 12 kiểu gen C. 4 kiểu hình : 12 kiểu gen D. 4 kiểu hình : 8 kiểu gen DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Chủ biên: Th.S Lê Thị Huyền Trang Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Email: lthtrang.nhombs2015@gmail.com 56 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Kỹ năng giải bài tập sinh học năm 2015 mới nhất. 10. Xét phép lai P AaBbDd AaBbDd (Cho mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng; trội hoàn toàn). Tỷ lệ xuất hiện kiểu gen aabbdd ở F1 là 1 2 4 A. 64 B. 64 . C. 64 . D. 11. Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định quả vàng. Theo lí thuyết, phép lai: AaBb x aaBb cho đời con có kiểu hình thân cao, quả đỏ chiếm tỉ lệ A. 56,25% B. 12,5% C. 37,5% D. 18,75% 12. Ở đậu Hà Lan gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt lục, B: hạt trơn, b: hạt nhăn. Hai cặp gen này di truyền phân ly độc lập với nhau. Lai phân tích 1 cây đậu Hà Lan mang kiểu hình trội, thế hệ sau được tỉ lệ 50% vàng trơn : 50% lục trơn. Cây đậu Hà Lan đó phải có kiểu gen: A. Aabb B. AaBB C. AABb D. AaBb 13. Cho phép lai ♂AaBBCcDdEe x ♀aaBBCcDDEe.Các cặp gen qui định các tính trạng nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Tỉ lệ đời con có kiểu hình trội về tất cả các tính trạng là bao nhiêu? A. 3/16 B. 9/32 C. 3/32 D. 1/16 14. Ở một loài thực vật, cặp alen AA quy định hoa đỏ, cặp alen Aa quy định hoa hồng, cặp alen aa quy định hoa trắng; gen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với b quy định quả dài. Phép lai AaBb x Aabb có tỉ lệ kiểu hình lần lượt là A. 1:2:1:1:2:1. B. 3:1:3:1. C. 1:2:1:1:1. D. 3:3:1:1. TƯƠNG TÁC GEN VÀ TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN 1. Các gen thuộc các lôcut khác nhau (không alen) cùng tham gia qui định một tính trạng ở sinh vật gọi là a. liên kết gen b. tính đa hiệu của gen c. tương tác giữa các gen không alen. d. di truyền ngoài nhân. 2. Tương tác gen là A. Nhiều gen không alen tác động qua lại để cùng chi phối một tính trạng B. Sự tác động qua lại giữa các sản phẩm của gen trong quá trình hình thành một kiểu hình C. Một gen có thể đồng thời quy định nhiều tính trạng D. Các gen alen tác động qua lại để cùng chi phối một tính trạng 3. Mối quan hệ nào sau đây là chính xác nhất? A. Một gen qui định một tính trạng B. Một gen qui định một enzim/prôtêin C. Một gen qui định một chuỗi pôlipeptit D. Một gen qui định một kiểu hình 4. Các gen không alen có những kiểu tương tác nào? 1: Alen trội át hoàn toàn alen lặn 2: Alen trội át không hoàn toàn alen lặn 3: tương tác bổ sung 4: Tương tác át chế 5: tương tác cộng gộp DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Chủ biên: Th.S Lê Thị Huyền Trang Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com 8 64 Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Email: lthtrang.nhombs2015@gmail.com 57 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Cơ sở công nghệ sinh học tập 3 -công nghệ sinh học tế bào p1
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA