Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie autentifikácie odtlačkom prsta n 84 N Ak sa vám nepodarilo zaregistrovat’ odtlačok prsta, skúste znovu podľa nasledujúcich pokynov. 1 Položte horný kĺb prsta na snímač odtlačkov prstov (1). 2 Prstom prejdite kolmo po snímači odtlačkov prstov.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie autentifikácie odtlačkom prsta n 85 N ! Špičku prsta umiestnite plocho do stredu snímača odtlačkov prstov. Odtlačok prsta zosnímajte od horného kĺbu prsta po špičku. Pri prechádzaní prstom po snímači odtlačkov prstov prst udržujte v kontakte so snímačom. Ak prstom prechádzate snímačom príliš rýchlo alebo príliš pomaly, registrácia odtlačku prsta sa nemusí podarit’. Snímaču odtlačkov prstov poskytnite približne jednu sekundu na zosnímanie odtlačku vášho prsta. Ak je váš prst nadmerne suchý, vlhký, zvráskavený, znečistený alebo poranený atď., nemusí sa vám podarit’ odtlačok prsta zaregistrovat’ a/alebo odtlačok prsta nemusí byt’ rozpoznaný. Zaregistrujte viac ako jeden odtlačok prsta pre prípad, že snímač odtlačkov prstov nebude vediet’ odtlačok prsta rozpoznat’. Pred prejdením prstom po snímači odtlačkov prstov v každom prípade špičku prsta a snímač odtlačkov prstov očistite, aby sa zachovala dobrá schopnost’ rozpoznávania. Pomocou funkcie Power-on Security (strana 86) môžete zaregistrovat’ iba obmedzený počet odtlačkov prstov na prihlasovanie sa do systému. Maximálny počet odtlačkov prstov, ktoré môžete zaregistrovat’, závisí od množstva údajov jednotlivých odtlačkov. Neskôr môžete zvolit’, ktorý odtlačok prsta sa má použit’ pre funkciu Power-on Security.