Views
4 years ago

Businessplan 2005-2008 - Favv

Businessplan 2005-2008 - Favv

Onder de rubrieken in de

Onder de rubrieken in de uitgaventabel van figuur 19 werden volgende uitgaven ingeschreven : ● personeel : - lonen en wedden : de lonen, wedden en sociale bijdragen voor het statutair en contractueel personeel met inbegrip van de pensioenlasten voor de statutaire ambtenaren, - vergoedingen : de vergoedingen voor verplaatsingen, de kosten van de opleiding en de uitgaven met betrekking tot de sociale dienst van het FAVV, - andere uitgaven : diverse uitgaven zoals betaling aan de bedrijfsrevisor en vergoedingen voor de leden van het Wetenschappelijk Comité, ● werking : - werking personeelsgebonden : de bestaansmiddelen (bureelartikelen, laboratoriummateriaal, water, gas, electriciteit) - ICT : kredieten ter beschikking voor het onderhoud, de aanpassing en de ontwikkeling van nieuwe systemen zoals FoodNet, - externe veeartsen : uitgaven in verband met de dierenartsen die als zelfstandigen opdrachten uitvoeren voor het FAVV (waaronder de DMO’s), - externe labo’s : uitgaven voor externe labo’s, waaronder het CODA, DGZ en ARSIA (de voormalige Verbonden voor dierziektebestrijding) en de erkende laboratoria, - uitgaven BSE : uitgaven in verband met de testen op de BSE inclusief de terugbetaling van de schulden uit het verleden, - andere werkingskosten : milieuheffingen, publicaties, communicatie, uitgaven voor studies en onderzoek, ● investeringen : - investeringen in materiaal (zowel informatica als niet-informatica). B U S I N E S S P L A N 61

62 HET VOEDSELAGENTSCHAP De rubrieken in de inkomstentabel van figuur 19 bevatten volgende inkomsten (projectie van het nieuwe systeem) : ● retributies : - certificatie : inkomsten in verband met de certificatie van producten en dieren (het betreft hier niet het certificeren van kwaliteitssystemen), voornamelijk in verband met in- en uitvoer, - keuring : de keuringsactiviteiten in de slachthuizen, - controle/inspectie op aanvraag : controle van de autocontrolesystemen op vraag van de operatoren (wordt in het nieuwe financieringssysteem opgenomen in de validatie van autocontrolesystemen), - non-conformiteiten : het doorrekenen van de activiteiten van het agentschap na het vaststellen van niet-conformiteiten, - residuen : de residurechten zoals voorzien in de Europese reglementering, - controlerechten : de retributies in verband met de controles in de vleeswarensector, ● heffingen : - controle/inspectie -controleplan : deel van de heffingen dat gebruikt wordt voor de financiering van de uitvoering van het controleplan, - BSE : deel van de heffingen dat gebruikt wordt voor de financiering van de BSE-testen (inclusief terugbetaling verleden), ● andere : - inkomsten van eigen laboratoria, administratieve boetes ● dotatie: - overheidsdotatie, ● EU : - de tussenkomsten van de EU in de programma’s van het agentschap.

Businessplan 2012-2014 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Brochure Horeca(2198 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Deel LNE-MI - Favv
Brochure Horeca - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Activiteitenverslag 2003 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
Nieuwsbrief Nr.34 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Activiteitenverslag 2004 - Favv
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
Advies 16-2005: Schatting van de blootstelling van ... - Favv
FAQ retributies - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
Controleurs sector distributie(m/v) PCE LIMBURG - Favv