Markåtkomst och ersättning för infrastruktur i Norden - Kort

gst.dk

Markåtkomst och ersättning för infrastruktur i Norden - Kort

sionen diskuterar ärendet med varje fastighetsägare, beslutar om expropriationens

omfång och slutligen behandlar ersättningsfrågorna.

Expropriationskommissionens beslut om markåtkomst för huvudlandsvägar

kan inte överklagas till högre instans. Frågan om expropriationen är laglig

kan dock tas upp av domstolarna inom sex månader.

Expropriation för kommunvägarna sker efter reglerna i lagen om allmänna

vägar 2

. Expropriationsförrättningen sköts av kommunstyrelsen, som normalt

bistås av en praktiserande lantmätare (landinspektör).

Kommunstyrelsen ska hålla en förrättning på platsen (åstedsforretning), då

intrånget ska klarläggas för alla berörda fastigheter. Innan dess ska förrättningen

med minst fyra veckors varsel ha kungjorts i lokaltidningar samt

arealförteckning och expropriationsplan ska ha lagts fram för granskning. På

förrättningssammanträdet ska fastighetsägarna ges möjligheter att komma

med förslag till ändringar eller synpunkter på ersättningarnas storlek.

Därefter beslutar kommunstyrelsen om expropriationen och de närmare

förutsättningar som ska gälla samt upprättar förslag om ersättningar.

Beslutet sänds till parterna tillsammans med de avtal som har träffats under

eller i anslutning till sammanträdet.

Kommunstyrelsens beslut kan överklagas till transport- och energiministern

vad gäller rättsliga frågor.

Kostnaden för expropriationen betalas av staten när det gäller huvudlandsvägar

och av kommunen när det gäller kommunvägar.

Ersättning

I de allra flesta fall – med omkring 90-95 % av markägarna – uppnås genom

förrättningen enighet om ersättningarnas storlek. Processen för att bestämma

ersättningar och överklagande är dock något olika för huvudlandsvägar och

kommunvägar.

När det gäller huvudlandsvägarna tar expropriationskommissionen fram ett

förslag på ersättningar, vilket markägarna har två veckor på sig att godkänna.

Om de inte gör detta tar kommissionen fram ett beslut om ersättning

som skickas till markägarna. Detta sker i omkring 5-10 % av fallen. Av

dessa accepteras omkring en fjärdedel, medan övriga överklagas till taksationskommissionen.

2

Lovbekg. nr. 671/1999, som ændret ved lov nr. 583/2005 og lov nr. 538/2006.

13

More magazines by this user