Markåtkomst och ersättning för infrastruktur i Norden - Kort

gst.dk

Markåtkomst och ersättning för infrastruktur i Norden - Kort

1 Inledning

1.1 Syfte

Syftet med projektet är att beskriva och jämföra processerna för markåtkomst

i Norden när det gäller allmänna vägar, järnvägar och kraftledningar.

Processerna ska beskrivas från det att den för byggandet ansvariga myndigheten

eller motsvarande har beslutat om att utbyggnad ska göras till det att

marken har blivit tillgänglig, ersättningsfrågorna har hanterats och behövliga

förändringar av register eller motsvarande har genomförts.

Enligt projektbeskrivningen ska följande moment behandlas:

1. En stegvis jämförelse av processerna rörande markåtkomst inklusive

ersättningsprinciper för intrång och normal tidsåtgång.

2. Beskrivning av inblandade myndigheter och andra aktörer.

3. Olika aktörers roller och arbetssätt.

4. Principerna för finansiering av processen.

5. Särskilda iakttagelser, t.ex. om det finns begränsningar av vilka som

har initiativrätt.

6. Överklagandeprocessen.

Arbetet ska resultera i en grov översikt som i sig kan läggas till grund för

fördjupningar. Det är viktigare att presentera en förståelig helhetsbild än att

ge svar på alla frågor om skiljaktigheter i processerna.

1.2 Genomförande

Efter inledande litteraturstudier skickades en enkät till referenspersonerna

från Danmark, Finland, Island och Norge. För Sveriges del har kontakter

tagits med Vägverket, Banverket och Svensk Energi för att besvara enkäten,

som var uppbyggd kring följande huvudfrågor:

1. Initiering och planering

2. Markåtkomst

3. Ersättning

4. Markbyten

5. Utstakning och inmätning

6. Registrering

9

More magazines by this user