Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

mst.dk

Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

45

Bilag 28 Tegning nr. 06013.111D, Tankgård 1a + 1b + 4,Mål1:400

46

Bilag 14 – artikel fra International Journal of Physical Sciences

WH – Rådgivende Ingeniører FRI

Side 23 af 34

den det som overflow løber til kammer 2 i fældningsenheden. Under overflow foretages

pH – regulering. Efter yderligere min. 2 minutters virkningstid ledes vandet ved overflow

til kammer 3 i fældningsenheden. I dette overflow tilsættes en forudblandet polymerlopløsning,

som under indpiskning og omrøring bevirker en flokkulering ind i båndfilterenheden.

Båndfilterenheden:

Vandet med de flokkulerede urenheder løber ind over båndfilterdugen. Vanddelen løber

gennem dugen og partiklerne tilbageholdes på bånddugen. Efterhånden som partiklerne

blokerer filterdugen, vil vandstanden stige og en niveauføler giver signal til at filterbåndet

kører frem. Nyrenset filterdug fremkommer igen i bunden, og vandet kan igen passere

og vandstanden vil igen falde og niveauføleren vil give signal til at stoppe båndet indtil

vandstanden igen stiger.

Under fremkørsel af filterbåndet transporteres partiklerne op til båndfiltrets topvalse,

hvor slampartiklerne falder af båndet, og båndet skrabes af en plastskinne før det spules

med rent vand på bagsiden. Spulevandet opsamles i en bakke og kan herfra ledes

retur til buffertank eller indløbet til fældningsdelen.

I bunden af filterkarret samles det filtrerede vand, hvorfra det ledes til lagertanke for

spildevand og herfra videre til det kommunale renseanlæg.

26.7 Fremtidige forhold:

Mængden af spildevand reduceres ved at foretage opdeling af tankgård 1 45

, således at

det kun er overfladevand fra 3175 m 2 tankgård (1b), der anvendes til råvarer og biofuel,

der bliver ledt til olieudskiller.

Fra den 2650 m 2 store tankgård 1a, hvor råglycerol og færdigvare er oplagret, vil overfladevandet

sammen med vand fra køletårne og vask af glycerintårn blive genanvendt i

biogasanlæg.

Fælles for disse vandfraktioner er, at de primært indeholder let nedbrydeligt glycerol,

som er vanskelig at fjerne i virksomhedens mekanisk-kemiske forrenseanlæg og derfor

giver et meget betydeligt bidrag til det organiske indhold i spildevandet.

Når opdelingen af tankgård 1 er iværksat vil det glycerolholdige vand ikke længere forekomme

i vandkamrerne. Dette medfører en forbedret renseeffekt, da forrensningsanlægget

nu effektivt kan frarense alle organiske forekomster i vandet, jfr. artikel udleveret

af Bo Jensen vandbehandling A/S 46

.

Der er udarbejdet instrukser og skemaer til personalet som arbejder med forrensningsanlægget

vedrørende håndtering og styring af udledning til offentlig renseanlæg.

27. Afledning/udledning af spildevand

Se pkt. 26.

28. Opblandingsforhold for spildevand

Der sker ikke direkte udledning til vandløb, søer eller havet.

29. Direkte udledning af kvælstof / fosfor.

Der sker ikke direkte udledning af kvælstof eller fosfor.

More magazines by this user
Similar magazines