Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

mst.dk

Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

WH – Rådgivende Ingeniører FRI

Side 15 af 35

Emissionen af methanol vurderes ikke at ændres betydeligt ved udvidelsen, på grund af

den høje rensningsgrad ved afbrænding i gasbrænderen (>99,99 %). Målingerne viser,

at der er en god margin fra de målte emissioner og op til emissionsgrænsen for methanol

på 300 mg/m 3 .

Støvudskillerne er en del af processen, og den frarensede vare tilbageføres til processen.

Rensningsgrader for støv i cykloner og cyklofaner vil være i størrelsesordenen 95 –

98 %.

22.1 VOC - bekendtgørelsen

Emmelev er omfattet af VOC Bekendtgørelsen: ”Miljøstyrelsens bekendtgørelse om begrænsning

af emission af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler

i visse aktiviteter og anlæg 29 .

Bekendtgørelsens bilag 2A, pkt. 19 indeholder: ”Ekstraktion af vegetabilsk olie og animalsk

fedt samt raffinering af olie, med en tærskelværdi på 10 tons organiske opløsningsmidler

pr. år.”

Krav jf. VOC – bekendtgørelsen:

§3. Methanol er ikke klassificeret som kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk.

Methanol skal ikke mærkes som R40, R45, R46, R49, R60 eller R61.

§6. Der skal udføres periodiske målinger som kontrol af at emissionsgrænserne

overholdes. En periodisk måling omfatter udtagelsen af mindst 3 prøver af ca. 1 times

varighed. Periodiske målinger skal udføres som førstegangskontrol inden for 3

– 6 måneder, og herefter mindst hvert tredje år.

§7. En gang om året skal der indsendes oplysninger der dokumenterer at bekendtgørelsens

krav er overholdt.

Anlæg for raffinering af vegetabilsk olie skal overholde en total emissionsgrænse, som

for rapsfrø er 1 kg opløsningsmidler pr. ton rapsfrø og 3 kg opløsningsmidler pr. tons

indkøbt vegetabilsk olie.

Ved en behandling af 300.000 tons rapsfrø pr. år og 105.000 tons indkøbte vegetabilske

olier må den totale emission af opløsningsmidler derfor være:

300.000 tons rapsfrø x 1 kg pr. tons = 300.000 kg

105.000 tons vegetabilsk olie x 3 kg pr. tons = 315.000 kg

Maksimal emission 615 tons opløsningsmidler.

Emissionsmålinger viser:

Afkast 1c: 1,159 kg/h x 24 x 360 = 10.014 kg/år = 10 tons methanol pr. år

Afkast 3c: 2,185 kg/h x 24 x 360 = 18.878 kg/år = 19 tons methanol pr. år

I alt ca. 30 tons methanol pr. år i afkast fra produktionsanlæg.

Se vedlagte målerapport 30 . Målingerne er udført som præstationskontrol med maksimal

drift under målingerne. I måleperioden fra kl. 12.45-16.03 blev der produceret 57.500 kg

olie svarende til ca. 18 tons pr. time.

• Der er beregnet en diffus emission af methanol på ca. 500 tons pr. år.

• Den samlede emission af methanol er opgjort til i alt ca. 530 tons pr. år.

• Den samlede emission er mindre end grænseværdierne i VOC.

29 Bekendtgørelse nr 350 af 29/05/2002

30 Rapportbilag 2 - Methanolmålinger

More magazines by this user
Similar magazines