Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

mst.dk

Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

Side 5 af 35

7. Risiko for større uheld med farlige stoffer

Virksomheden er ikke omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen

for større uheld med farlige stoffer (risikobekendtgørelsen).

Der er tidligere ansøgt om tilladelse til brug og oplag af Natriummethanolat blandet i

methanol 6 og miljøministeriet har i forbindelse besluttet at en blanding mellem natriummethanolat

og methanol skal karakteriseres som methanol i forbindelse med risikobekendtgørelsen.

Risikobekendtgørelsen’s tærskelværdi for methanol er 500 tons (§4) respektive 5.000

tons (§5), hvor oplaget af methanol på Emmelev til stadighed er mindre end 500 tons.

Methanol er opgjort inklusive methanol iblandet Natriummethanolat 7 .

Såfremt der bruges biocid til kølevandbehandling vil der være tale om Hydrocid 306.

Produktet er klassificeret med R50/53: ”Meget giftig for organismer, der lever i vand”

med en tærskelmængde for § 4 på 100 tons. Den samlede oplagsmængde inkl. den tilsatte

mængde er 25 kg.

Der er foretaget en undersøgelse af om der kan dannes hydrogenphosphid (phosphin)

ved degumming af rapsolie. Konklusionen er, at der ingen dannelse er af phosphin i

processen, idet sådan kun opstår i sort jerns tanke, som ikke bruges i denne del af processen.

8. Midlertidig drift

Ikke aktuel.

C OPLYSNINGER OM ETABLERING

9. Bygningsmæssige udvidelser/ændringer

• Tårn til glycerinanlæg, grundareal 6 x 6 m, 32 m højt.

• Opdeling af tankgård 1.

• Udvidelse af tankgård 2 med 1 tank

• Udvidelse af hal 1

10. Tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder

• Tårn til glycerinanlæg – projektstart når der foreligger en miljøgodkendelse, idriftsættelse

3 – 4 måneder efter miljøgodkendelse.

D OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS BELIGGENHED

11. Oversigtsplan

Situationsplan 1:3.000 8 , bilag 1, viser virksomhedens placering i forhold til omgivelserne.

Koordinater for den 72 m høje skorstenen er x = 587120,56, y = 6155351,70.

6

Bilag 36 - Revideret ansøgning om af brug og oplag af blanding mellem Natriummethanolat og methanol

7

Bilag 27 - Tegning nr. 6013.110E - Indretning af tankgård til methanol.

8

Bilag 1 - Situationsplan 1:3.000

WH – Rådgivende Ingeniører FRI

More magazines by this user
Similar magazines