Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

mst.dk

Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

WH – Rådgivende Ingeniører FRI

Side 23 af 35

Fældningsenheden:

Spildevand pumpes ind i kammer 1 i fældningsenheden hvor der tilsættes fældningsmiddel.

Udfældningen sker under omrøring og har en virkningstid på min. 2 minutter inden

det som overflow løber til kammer 2 i fældningsenheden. Under overflow foretages

pH – regulering. Efter yderligere min. 2 minutters virkningstid ledes vandet ved overflow

til kammer 3 i fældningsenheden. I dette overflow tilsættes en forudblandet polymerlopløsning,

som under indpiskning og omrøring bevirker en flokkulering ind i båndfilterenheden.

Båndfilterenheden:

Vandet med de flokkulerede urenheder løber ind over båndfilterdugen. Vanddelen løber

gennem dugen og partiklerne tilbageholdes på bånddugen. Efterhånden som partiklerne

blokerer filterdugen, vil vandstanden stige og en niveauføler giver signal til at filterbåndet

kører frem. Nyrenset filterdug fremkommer igen i bunden, og vandet kan igen passere

og vandstanden vil igen falde og niveauføleren vil give signal til at stoppe båndet indtil

vandstanden igen stiger.

Under fremkørsel af filterbåndet transporteres partiklerne op til båndfiltrets topvalse,

hvor slampartiklerne falder af båndet, og båndet skrabes af en plastskinne før det spules

med rent vand på bagsiden. Spulevandet opsamles i en bakke og kan herfra ledes

retur til buffertank eller indløbet til fældningsdelen.

I bunden af filterkarret samles det filtrerede vand, hvorfra det ledes til lagertanke for

spildevand og herfra videre til det kommunale renseanlæg.

26.7 Fremtidige forhold:

Der foretages opdeling af tankgård 1.

Tankgård 1b, placeret i den sydlige del, bliver således 3.175 m 2 (tankgård 1b) og anvendes

til råvarer og biofuel.

Den øvrige del, tankgård 1a, der er placeret i den nordlige del, bliver 2.650 m 2 , anvendes

til oplagring af råglycerol, biodiesel og andre færdigvarer.

Fra tankgård 1a, hvor råglycerol og færdigvare er oplagret, vil overfladevandet sammen

med evt. vand fra køletårne ledes til vandkamre/olieudskiller i et separat kammer. Derved

opnås en bedre kildesortering for evt. glycerolholdigt vand og en bedre styring af

vand til forrensningsanlægget.

Der er udarbejdet instrukser og skemaer til personalet som arbejder med forrensningsanlægget

vedrørende håndtering og styring af udledning til offentlig renseanlæg.

27. Afledning/udledning af spildevand

Se pkt. 26.

28. Opblandingsforhold for spildevand

Der sker ikke direkte udledning til vandløb, søer eller havet.

29. Direkte udledning af kvælstof / fosfor.

Der sker ikke direkte udledning af kvælstof eller fosfor.

More magazines by this user
Similar magazines