Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

mst.dk

Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

WH – Rådgivende Ingeniører FRI

Side 28 af 35

Der er i forbindelse med de foretagne støjmålinger på virksomheden ikke konstateret tydeligt

hørbare toner eller impulser i immissionspunkterne. Ved produktionsudvidelsen

bliver der ikke etableret nye støjkilder, som vil medføre tydeligt hørbare toner eller impulsstøj

i immissionspunkterne.

Jf. miljøgodkendelsen fra Fyns Amt, juli 2005, er der i pos. R3 sammenlignet med støjgrænserne

for erhvervsområde. I et tillæg til lokalplan nr. L-E3-01 fra marts 2009 tilpasses

nabovirksomheden til erhvervsområde og dermed støjgrænser på 60/60/60 dB(A).

32.2 Konklusion om støjkilder

Beregningerne viser, at udvidelsen af produktionen efter støjdæmpning har lille indflydelse

på støjbidraget i de 3 immissionspunkter. Set i forhold til kontrolmålinger af støjen

i oktober 2005 er der kun marginale ændringer. Ud over de nævnte ændringer i i pkt. 30

- 32, vurderes der ikke at være væsentligt ændrede forudsætninger for støjberegningerne.

Udvidelsen vil ikke medføre at de allerede gældende støjgrænser overskrides.

More magazines by this user
Similar magazines