45/2007, 64/2008 og 24/2010 (30. marts 2011) - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk

45/2007, 64/2008 og 24/2010 (30. marts 2011) - Revisornævnet

Kvalitetsstyringssystemet i hans virksomhed er til stede. I starten manglede en kodificering, somefterfølgende er foretaget. Med kodificering mener han, at systemet hele tiden har været til stede iform af forskellige ting rundt omkring, som nu er samlet sammen, og derfor nu fremstår samlet i etdokument.En samlet liste over kundeforhold har hele tiden været til stede. Denne liste indeholder stillingtagentil habilitet/uafhængighed. I det enkelte revisionsforhold er det angivet i revisionsnotat.Vedrørende revisionen af B A/S har han forevist kvalitetskontrollanten lister over debitorer oglager, samt kalender over hvornår han har udført kontrollen. Listerne ligger i virksomheden sammenmed årsafslutningsmappen, som regnskabsafdelingens medarbejdere udarbejder. Der foreliggerligeledes ekstern bekræftelse, som eksempel herpå kan han fremvise brev fra banken stilet tilrevisor. Han kontrollerede i forbindelse med revisionen blandt andet, at 83% af debitorerneefterfølgende var blevet indbetalt. Konklusionen på revisionen fremgår af revisionsprotokollen.Han udarbejder ikke assistancenotater, idet der ikke er tale om revisionsopgaver.Vedrørende revisionen af årsrapporten for C ApS, så er datoen på foden af regnskabet ikke udtrykfor datoen for generalforsamlingen, idet denne blev afholdt i november 2007, og ikke som anført ioktober 2007. Der er tale om et ophørt selskab, hvor han selv bogfører alle bilag, og derfor erdelkonklusionen udtrykt ved hans bogføring af det enkelte bilag. Regnskabet blev udarbejdet iforbindelse med et møde han holdt med klienten. Der var herefter tale om en ren ekspeditionssag,hvor han havde givet underskriftsiden videre til direktøren af selskabet til underskrift. Han havdeikke selv underskrevet på dette tidspunkt. Kvalitetskontrollanten var på besøg indenunderskriftssiden kom tilbage fra direktøren. Da han modtog underskriftssiden retur, skrev han selvunder og indsendte regnskabet til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen omkring den 1. november 2007.Regnskabet er dateret modtaget den 13. november 2007 i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.Han laver løbende en omhyggelig timeregistrering på de enkelte sager, som herefter bliver brugt tilnæste års planlægning.Han følger løbende udviklingen i revisorlovgivningen mm. via sit bogbudget. Endvidere har hanfulgt efteruddannelseskurser. Han opfylder måske ikke kravene til efteruddannelse inden for detenkelte år, men set over 3 år opfylder han kravene.Til sidst henviste han til følgende revisionsstandarder, som han alle mener, at han har opfyldt: RSnr. 1 pkt. 73e, RS nr. 1 pkt. 80, RS nr. 1 pkt. 95, RS nr. 230 pkt. 11, RS nr. 300 pkt. 12, RS 330 pkt.48, RS nr. 330 pkt. 50.Revisortilsynets repræsentant forklarede blandt andet, at overgangsordningen i § 57 irevisorloven er overholdt, idet kvalitetskontrollen blev igangsat i 2004. Det er derfor korrekt, atklagen er indgivet efter 2003-revisorloven. Kvalitetskontrollen i 2004 og 2005 resulterede i enpåtale med fornyet kontrol. Kvalitetskontrollen i 2007 er et resultat heraf. Revisortilsynetfremsender dokumentation for konklusionen på kontrollerne i 2004 og 2005.Ifølge erklæringsbekendtgørelsens § 5, skal revisionsfirmaets navn fremgå af erklæringen, også iforbindelse med et review. Revisortilsynet vil efterfølgende fremsende dokumentation for hvilken19

More magazines by this user
Similar magazines