45/2007, 64/2008 og 24/2010 (30. marts 2011) - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk

45/2007, 64/2008 og 24/2010 (30. marts 2011) - Revisornævnet

anvendes også i forbindelse med assistanceopgaver. Efterfølgende kvalitetskontrol er udført med enekstern revisor efter kontrolbesøgets udførelse. Det kan sprogligt diskuteres hvor meget, der skal til,for at der foreligger en standard. Men på samtlige revisionssager foreligger en til den pågældendesag for det pågældende år særligt udarbejdet revisionsplan.Indklagede har vedrørende de i revisionsvirksomheden udtagne konkrete sager nærmere gjortgældende, at planlægningen til erklæringsopgaver sker konkret for hvert enkelt tilfælde, og atrevisionsplanerne udarbejdes individuelt for den enkelte klient i en årlig planlægning. Detmanglende revisionsprotokollat for D A/S var ikke blevet returneret fra kunden på kontroltidspunkt,men indklagede havde forholdt sig til væsentlighed og risiko i forbindelse med valget af delområderfor revisionsopgaven. Varelager var af indklagede nøje gennemgået på de vilkår, det var muligt.Debitorer er omtalt af indklagede i et arbejdsnotat af 17. september 2007, hvilket notat må haveværet drøftet med kvalitetskontrollanten. Der er ikke grundlag for at kritisere indklagedesfremgangsmåde ved revision af varelager og debitorer. For så vidt angår C ApS var årsrapportensendt til kunden til underskrift på kontroltidspunktet. At klienten efterfølgende har dateretgeneralforsamling med samme dato – 4. oktober 2007 – ligger uden for indklagedes kontrol, ogRevisortilsynet har bekræftet, at regnskabet først blev modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsenden 13. november 2007. Da indklagede har foretaget bogføring – 55 bilag indtastet af indklagedeselv i et anerkendt bogføringssystem - har indklagede hermed delkonkluderet på posteringsniveau.Vedrørende revisionsvirksomhedens navn har indklagede anført, at det af Revisortilsynet krævedeville føre til, at indklagedes navn skulle stå der to gange. Det fremgår af regnskabet, at dette eraflagt efter vedtægternes og lovgivningens regnskabsbestemmelser og giver et korrekt billede afselskabets indtjening, balance og økonomiske stilling. Ordet gennemgang bør være mulig atanvende som sket af indklagede. For så vidt angår E og F har indklagede ydet assistance i enårrække. Vedrørende revisionsvirksomhedens navn har indklagede anført, at det af Revisortilsynetkrævede ville føre til, at indklagedes navn skulle stå der to gange. Indehaverens ansvar er præcisereti senere regnskaber.Indklagede har vedrørende påstanden om rettighedsfrakendelse over for indklagede personligt gjortgældende, det generelle kvalitetsstyringssystem er under stadig udvikling, og hvis mansammenligner de foreliggende revisionsplaner for samme klient gennem en årrække, kan det ses,hvordan denne udvikling har været, såvel baseret på den generelle udvikling som på konkreteiagttagelser dels fra revisionen året forud, dels fra den gennemgang, der sker i forbindelse med denårlige arkivering fra korttids- til langtidsarkivering.Revisornævnets begrundelse og afgørelse:I medfør af § 57, stk. 3, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder(revisorloven) afgøres spørgsmål om overtrædelser, der er begået før lovens ikrafttrædelse,efter de hidtil gældende regler. Denne sag afgøres derfor efter lov om statsautoriserede ogregistrerede revisorer (2003-loven) og i medfør af denne udstedte bekendtgørelser.Ad Revisionsvirksomheden Regnar Staugaard, Statsautoriseret revisorIfølge revisorlovens § 14, og § 15, stk. 3, er den indklagede revisionsvirksomhed underlagtkvalitetskontrol efter de nærmere regler, der var fastsat herom i bekendtgørelse nr. 337 af 10. maj2004. Denne kvalitetskontrol, som det påhvilede Revisortilsynet at udføre, skulle navnlig værerettet mod de forhold, der var angivet i dagældende bekendtgørelsens § 8. Af denne bestemmelsesamt revisorlovens § 11, stk. 4, følger, at en revisionsvirksomhed ikke alene skal have de fornødnekvalitetsstyringssystemer afpasset under hensyn til revisionsvirksomhedens størrelse og karakter,23

More magazines by this user
Similar magazines