45/2007, 64/2008 og 24/2010 (30. marts 2011) - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk

45/2007, 64/2008 og 24/2010 (30. marts 2011) - Revisornævnet

evisor, der er registreret på de pågældende selskaber. I Revireg står alene navnet Regnar Staugaardregistreret under revisionsvirksomheden, men det gør ingen forskel, idet revisionsvirksomhedensnavn altid skal fremgå af en erklæring til omverdenen.Så længe en assistanceerklæring er møntet på at skulle ud til offentligheden, så er erklæringenomfattet af revisorloven. Det gør således ingen forskel at skrive ”til intern brug”.Kriterierne for uafhængighed har ikke været dokumenteret i arbejdspapirerne.I forbindelse med gennemgangen af revisionen af debitorer og varelager for B A/S blev der forevistflere mapper med udskrifter. Arbejdspapirerne indeholdt imidlertid ingen stillingtagen ogkonklusion fra revisor. Revisortilsynet fremsender en kopi af revisionsprotokollen.Årsrapporten for C ApS 2006/07 fremlagdes. Årsrapporten var underskrevet den 4. oktober 2007,fra hvilken dato revisionen må anses for afsluttet. Generalforsamlingen er anført med datoen den 4.oktober 2007 på forsiden. Underskreven ledelseserklæring forelå ikke ved revisors underskrift ogkunne ikke fremlægges på tidspunktet for kvalitetskontrollen, som blev udført den 16. oktober2007. Det gør ingen forskel, at ledelseserklæringen efterfølgende er fremlagt med en datering den 4.oktober 2007. Kvalitetskontrollanten mener, at regnskabet var underskrevet af revisor påtidspunktet for hans kontrolbesøg. Kopi af underskrevet regnskab fremsendes efterfølgende, kandette ikke fremfindes meddeles dette til Revisornævnet.Kritikpunkt vedrørende skattebilag for B ApS frafaldes.Kvalitetskontrollanten oplyste, at der ikke forelå noget kvalitetsstyringssystem i forbindelse medkontrolbesøget i 2007. I 2009 har han foretaget endnu et kontrolbesøg, hvor der blev forevist etsystem. Konklusionen på det seneste besøg er, at systemet er acceptabelt med plads til forbedringer.Kvalitetskontrollanten henviste til revisionsstandard nr. 4 vedrørende krav til dokumentation,herunder, at ”hvad der ikke er dokumenteret, er ikke udført”.Parternes bemærkninger:Ad Revisionsvirksomheden Regnar Staugaard, Statsautoriseret revisorRevisortilsynet har henvist til, at det følger af revisorlovens bestemmelser, jf. revisorlovens § 11,stk. 4, og § 8, i bekendtgørelse nr. 337 af 10. maj 2004, at en revisionsvirksomhed ikke alene skalhave de fornødne kvalitetsstyringssystemer, afpasset under hensyn til revisionsvirksomhedensstørrelse og karakter, samt regler for styring af uafhængigheden både generelt og konkret, menrevisionsvirksomheden skal også være i stand til at dokumentere såvel dette som efterlevelsen afgod revisorskik, herunder gældende revisionsstandarder. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, atrevisionsvirksomheden har opstillet de fornødne procedurer. Revisorvirksomheden skal tilligekunne dokumentere, at disse procedurer konkret er blevet fulgt for hver enkelt sags vedkommende.Revisortilsynet har vedrørende revisionsvirksomhedens generelle kvalitetsstyringssystem nærmeregjort gældende, at det fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring, at virksomheden ikke haretableret og implementeret et tilstrækkeligt kvalitetsstyringssystem. Kvalitetsstyringssystemetbestår af indklagedes ”Almindelige bestemmelser”, der også anvendes som tiltrædelsesprotokollatfor kunden. Der er ikke procedurer for planlægning og udførelse af erklæringsopgaver, men aleneen standardrevisionsplan, men kvalitetsstyringssystemet henviser ikke til brugen af denne20

More magazines by this user
Similar magazines