45/2007, 64/2008 og 24/2010 (30. marts 2011) - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk

45/2007, 64/2008 og 24/2010 (30. marts 2011) - Revisornævnet

efterfølgende kvalitetskontrol i virksomheden. Dette er dokumenteret via kvalitetskontrollantenserklæring og arbejdspapirer, hvoraf det fremgår, at der i maj 2009 ikke forelå konklusion på denefterfølgende kvalitetskontrol. Det foreliggende brev fra statsautoriseret revisor Nissen er ikkedokumentation for efterfølgende kvalitetskontrol, idet der ikke foreligger nogen konklusion af denårlige vurdering af hele kvalitetsstyringssystemet og en efterfølgende kontrol på enkeltsagsniveaupå cyklisk basis. Herved er god revisorskik tilsidesat, jf. revisorloven samt RS.På denne baggrund finder Revisortilsynet, at det er godtgjort, at revisorvirksomheden ikke haretableret og implementeret et tilstrækkeligt kvalitetsstyringssystem. Etablering ogimplementeringen af et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem er af afgørende betydning forenhver revisionsvirksomhed med henblik på at overholde de fundamentale regler om revisorshabilitet samt kvaliteten af revisors erklæringer. Derfor anser Revisortilsynet manglendekvalitetsstyring som en grov tilsidesættelse af revisorlovgivningen.Revisortilsynet har vedrørende indklagede personligt gjort gældende, at uanset om det errevisionsvirksomhedens ansvar at få etableret og implementeret et kvalitetsstyringssystem, skalrevisor, som udfører opgaver omhandlet i revisorlovens § 1, stk. 2, følge reglerne i revisorloven.Revisor skal ifølge revisorlovens § 2, stk. 2, udføre sine opgaver i overensstemmelse med godrevisorskik, herunder gældende revisionsstandarder, blandt andet RS 230. På baggrund af de afkvalitetskonsulentens gennemgåede enkeltsager er det Revisortilsynets vurdering, at indklagedeikke har overholdt revisorlovens bestemmelse om god revisorskik ved udførelsen af de konkretesager, idet det udførte arbejde på enkeltsagerne ikke er dokumenteret tilstrækkeligt (klagepunkt d).For så vidt angår overholdelse af erklæringsbekendtgørelsens regelsæt (klagepunkt e) harRevisortilsynet anført, at det fremgår af bekendtgørelse nr. 1537 af 22. december 2004 § 5, stk. l, nr.l, at en revisionspåtegning i det mindste skal indeholde en identifikation af det regnskab, der er revideret,og hvilken regnskabsmæssig begrebsramme, der er anvendt ved dets udarbejdelse. Detfremgår endvidere af stk. 2, at der i omtalen af den udførte revision skal oplyses om revisionensformål og karakter. Herunder skal særskilt oplyses, hvis revisionen omfatter andet end regnskabetog i det mindste, hvilke revisionsstandarder, der er anvendt ved revisionen. I henhold til stk. 4 skalder i konklusionen oplyses, hvorvidt regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse medlovgivningens og eventuelle andre bestemmelsers krav til regnskabsaflæggelsen.Revisionspåtegningen for KPV ApS er ikke udformet i overensstemmelse mederklæringsbekendtgørelsen, idet den ikke indeholder en identifikation af det regnskab, der errevideret, og idet der ikke oplyses om, hvilke revisionsstandarder, der er anvendt ved revisionen og,hvorvidt regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle andrebestemmelsers krav til regnskabsaflæggelsen.Det fremgår af bekendtgørelse nr. 668 af 26/06 2008 (erklæringsbekendtgørelsen) § 5, stk. 1, atRevisionspåtegningen i det mindste skal indeholde en identifikation af det regnskab, der er revideretog hvilken regnskabsmæssig begrebsramme, der er anvendt ved dets udarbejdelse. Det fremgårendvidere af stk. 2, at der i omtalen af den udførte revision skal oplyses om revisionens formål ogkarakter. Herunder skal særskilt oplyses, hvis revisionen omfatter andet end regnskabet og i detmindste, hvilke revisionsstandarder, der er anvendt ved revisionen. I henhold til stk. 4 skal der ikonklusionen oplyses, hvorvidt regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens ogeventuelle andre bestemmelsers krav til regnskabsaflæggelsen. Revisionspåtegningen for C ApS erikke udformet i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen, idet den ikke indeholder enidentifikation af det regnskab, der er revideret, og idet der ikke oplyses om, hvilkerevisionsstandarder, der er anvendt ved revisionen, og hvorvidt regnskabet er udarbejdet i33

More magazines by this user
Similar magazines