45/2007, 64/2008 og 24/2010 (30. marts 2011) - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk

45/2007, 64/2008 og 24/2010 (30. marts 2011) - Revisornævnet

Der foreligger således ikke dokumentation for at revisionsplanerne har væretkonsekvent anvendt i samtlige tilfælde i den forløbne del af 2006.Enkelte forbedringer er vedtaget ved den seneste gennemgang.KonklusionMed undtagelse af det i forbeholdet nævnte er jeg ved den udførte gennemgang ikkeblevet bekendt med forhold, der afkræfter, at der er etableret og implementeret ethensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem, og at revisors erklæring på erklæringsopgaverer i overensstemmelse med dennes arbejdspapirer og med lovgivningens krav.Supplerende oplysningUden at der tages forbehold, kan det oplyses at samtlige ikke revisionskunder er udeladtaf kvalitetskontrollen, idet der på forsiden af alle årsrapporter i denne kategori er anført”alene til eget brug”…”På baggrund af den uklare formulering gennemførte Revisortilsynet et kontrolbesøg igen den 15.marts 2007 med deltagelse af kvalitetskontrollanten. Revisortilsynet anfører vedrørende dettekontrolbesøg blandt andet følgende:”…Revisortilsynet konstaterede, at revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem bestod iet ca. 7 siders dokument, der samtidig fungerede som et generelt tiltrædelsesprotokollattil revisionsvirksomhedens klienter. Dokumentet indeholdt ikke tilstrækkelige procedurerog politikker om accept og fortsættelse af klientforhold. Det fremgik ikke af dokumentet,at der skulle foretages en vurdering ved accept af klientforhold, og der forelå ikkeprocedurer for en løbende vurdering om fortsættelse af klientforholdene.Der var ikke beskrevet tilstrækkelige procedurer for dokumentation af planlægning ogudførelse af erklæringsopgaver i kvalitetsstyringssystemet. Revisionsvirksomheden harudviklet en standardrevisionsplan, men der foreligger ingen beskrivelse ikvalitetsstyringssystemet om, at der skal foretages planlægning af erklæringsopgaver.Standardrevisionsplanen indeholder praktisk talt ingen forslag til revisionshandlinger,og revisionsplanen fungerer snarere som en regnskabscheckliste end som en egentligrevisionsplan. Derudover foreligger der ikke procedurer for forståelse afrevisionsvirksomhedens klienter og disses omgivelser.Der var heller ikke beskrevet procedurer om afgivelse af del- og afsluttendekonklusioner til brug for erklæringsopgaver.Revisionsstyringssystemet er hidtil alene blevet anvendt på revisions- ogreviewerklæringer. Der har i revisionsvirksomheden været en forståelse af, at øvrigeerklæringsopgaver, herunder erklæringer om assistance med regnskabsopstilling ikkehar været omfattet af revisorlovens og dermed ikke af kvalitetsstyringssystemet.Revisionsvirksomheden har hidtil ment, at erklæringer om assistance medregnskabsopstilling alene har været til indehavers eget brug.…2

More magazines by this user
Similar magazines