Views
9 months ago

TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC CỦA CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN TOÀN QUỐC (2014)

LINK BOX: https://app.box.com/s/0b1qsxdln1x9ef619awf02mu15mouyud LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/16-RgRAr-69XHUMy8aQDH4ojr6I3n9UDI/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Tuyển tập 25 đề thi thử môn Sinh học năm 2014 có đáp án Tài liệu lưu hành nội bộ! Câu 13: Mét c¬ thÓ cã kiÓu gen AB // ab nÕu cã 200 tÕ bµo cña c¬ thÓ nµy gim ph©n t¹o tinh trïng, trong ®ã cã 100 tÕ bµo xy ra hiÖn tîng ho¸n vÞ gen ë cÆp NST chøa cÆp gen trªn. TÇn sè ho¸n vÞ gen lµ: A. 75%. B. 50%. C. 25%. D. 12,5%. Câu 14: Số nhóm gen liên kết của một loài lưỡng bội là 8. Trong loài có thể xuất hiện tối đa bao nhiêu dạng thể ba đơn, thể ba kép? A. 8 và 28 B. .8 và 16. C. 4 và 6. D. 16 và 120. Câu 15: Mét cÆp bè mÑ sinh ba ngêi con 1 cã nhãm m¸u AB, 1 cã nhãm m¸u B, 1 cã nhãm m¸u O. X¸c suÊt ®Ó cÆp bè mÑ trªn sinh 3 ngêi con ®Òu nhãm m¸u O lµ A. 9,375%. B. 3,125%. C. 1,5625%. D. 0%. Câu 16: Ở một loài thực vật, gen A quy định hạt tròn là trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt dài. Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền gồm 6000 cây, trong đó có 960 cây hạt dài. Tỉ lệ cây hạt tròn có kiểu gen dị hợp trong tổng số cây hạt tròn của quần thể này là A. 42,0%. B. 48,0%. C. 25,5%. D. 57,1%. Câu 17: Theo dõi sự di truyền của 2 cặp tính trạng được quy định bởi 2 cặp gen và di truyền trội hoàn toàn. Nếu F 1 có tỷ lệ kiểu hình 7A-B- : 5A-bb : 1aaB- : 3aabb thì kiểu gen của P và tần số hoán vị gen là Ab Ab ; f = 8,65% ; f = 25% Ab AB A. x B. x aB aB ab ab Ab Ab AB AB C. x ; f = 37,5% D. x ; hoán vị 1bên với f = 25% aB ab ab ab Câu 18: BÖnh m¸u khã ®«ng do mét gen lÆn ë NST giíi tÝnh X quy ®Þnh, alen tréi quy ®Þnh m¸u ®«ng b×nh thêng. Bè bÞ bÖnh vµ mÑ b×nh thêng sinh mét con trai vµ mét con g¸i b×nh thêng. NÕu ngêi con g¸i lÊy mét ngêi chång b×nh thêng th× x¸c suÊt cã ch¸u trai m¾c bÖnh lµ: A. 50% B. 25% C. 12,5% D. 0% Câu 19: Trên mARN axitamin Xêrin được mã hóa bởi bộ ba UXA. Vậy tARN mang axitamin này có bộ ba đối mã là A. 3 ’ AGU 5 ’ B. 5 ’ AXU 3 ’ C. 5 ’ XGA 3 ’ D. 3 ’ AGG 5 ’ Câu 20: Biết A là gen át chế gen không cùng lôcut với nó. Kiểu gen A-B-, A-bb, aabb: đều cho lông trắng Kiểu gen aaB-: cho lông đen. Khi cho hai cơ thể F1 tạo ra từ một cặp P thuần chủng giao phối với nhau thu được ở con lai có 16 tổ hợp. Cho F1 nói trên giao phối với cơ thể có kiểu gen và kiểu hình nào sau đây để con lai có tỉ lệ kiểu hình 7 : 1? A. Aabb, kiểu hình lông đen B. AaBb, kiểu hình lông trắng C. Aabb, kiểu hình lông trắng D. aaBb, kiểu hình lông đen Câu 21: Dạng sinh vật được xem như “nhà máy” sản xuất các sản phẩm sinh học từ công nghệ gen là A. nấm men. B. vi khuẩn. C. thể thực khuẩn. D. xạ khuẩn. Câu 22: Trong chọn giống, việc tạo nguồn biến dị bằng phương pháp lai hữu tính khác với phương pháp gây đột biến nhân tạo là A. cho kết quả nhanh hơn phương pháp gây đột biến B. chỉ tạo được nguồn biến dị tổ hợp chứ không tạo ra nguồn đột biến. C. chỉ áp dụng có kết quả trên đối tượng vật nuôi mà không có kết quả trên cây trồng. D. áp dụng được cả ở đối tượng vật nuôi và cây trồng nhưng kết quả thu được rất hạn chế. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Chủ biên: Th.S Lê Thị Huyền Trang Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Email: lthtrang.clbgsbg@gmail.com 202 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập 25 đề thi thử môn Sinh học năm 2014 có đáp án Tài liệu lưu hành nội bộ! Câu 23: Ở ngô, giả thiết hạt phấn (n+1) không có khả năng thụ tinh, noãn (n+1) vẫn thụ tinh bình thường. Gọi gen R quy định hạt đỏ, trội hoàn toàn so với gen r quy định hạt trắng. Lai P: ♂ RRr (2n+1) x ♀ RRr (2n+1), tỉ lệ kiểu hình ở F 1 là A. 11 đỏ: 1 trắng. B. 35 đỏ: 1 trắng. C. 17 đỏ: 1 trắng. D. 5 đỏ: 1 trắng. Câu 24: Nhân tố nào sau đây làm xuất hiện các alen mới trong quần thể? A. Đột biến và CLTN. B. Đột biến và các yếu tố ngẫu nhiên C. CLTN và di nhập gen D. Đột biến và di nhập gen Câu 25: Cho 2 cây hoa thuần chủng cùng loài giao phấn với nhau được F 1 . Cho F 1 tự thụ được F 2 có tỷ lệ cây hoa hồng nhiều hơn hoa trắng là 31,25%, số còn lại là hoa đỏ. Màu hoa được di truyền theo quy luật A. tương tác át chế. B. tương tác bổ sung. C. trội không hoàn toàn. D. tương tác cộng gộp. Câu 26: Một quần thể có cấu trúc như sau P: 17,34%AA : 59,32%Aa : 23,34%aa. Trong quần thể trên, sau khi xảy ra 3 thế hệ giao phối ngẫu nhiên thì kết quả nào sau đây không xuất hiện ở F 3 ? A. Tần số alen A giảm và tần số alen a tăng lên so với P. B. Tỉ lệ thể dị hợp giảm và tỉ lệ thể đồng hợp tăng so với P. C. Tần số tương đối của A/a = 0,47/0,53. D. Tỉ lệ kiểu gen 22,09%AA : 49,82%Aa : 28,09%aa. Câu 27: Sự không phân li của một cặp nhiễm sắc thể ở một số tế bào trong giảm phân hình thành giao tử ở một bên bố hoặc mẹ qua thụ tinh có thể hình thành các hợp tử mang bộ NST là A. 2n+ 1; 2n- 1 B. 2n;2n+ 1; 2n- 1 C. 2n;2n+ 1 D. 2n;2n+ 2; 2n- 2 Câu 28: Có 3 tế bào sinh tinh của một cá thể có kiểu gen AaBbddEe tiến hành giảm phân bình thường hình thành tinh trùng. Số loại tinh trùng tối đa có thể tạo ra là A. 4. B. 8. C. 2. D. 6. Câu 29: Nhân tố tiến hóa có hướng là A. giao phối không ngẫu nhiên và chọn lọc tự nhiên. B. quá trình chọn lọc tự nhiên. C. đột biến và giao phối không ngẫu nhiên. D. các yếu tố ngẫu nhiên và di nhập gen. Câu 30: Giả sử màu da người do ít nhất 3 cặp alen quy định, trong kiểu gen sự có mặt của mỗi alen trội bất kỳ làm tăng lượng mêlanin nên da xẫm hơn. Nếu 2 người cùng có kiểu gen AaBbDd kết hôn thì xác suất đẻ con da trắng là A. 1/16 B. 1/64 C. 9/128 D. 3/256 Câu 31: Trong mét phÐp lai gi÷a hai c©y ng« cïng kiÓu h×nh thu ®îc F 1 cã tØ lÖ kiÓu h×nh lµ: 11 cao : 1 thÊp. Qu¸ tr×nh gim ph©n vµ thô tinh diÔn ra b×nh thêng, kiÓu gen cña P trong phÐp lai ®ã lµ: A. AAAa x Aa. B. Aaaa x Aa. C. AAaa x AA. D. AAaa x Aa. Câu 32: Ở ớt, thân cao (do gen A) trội so với thân thấp (a); quả đỏ (B) trội so với quả vàng (b). Hai gen nói trên cùng nằm trên 1 NST thường. Cho các cây P dị hợp tử cả 2 cặp gen tự thụ phấn, thu được F 1 có tỉ lệ phân tính: 1 cao, vàng : 2 cao, đỏ : 1 thấp, đỏ. Kết luận nào sau đây là đúng? DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. Ở P, một trong 2 gen bị ức chế, cặp gen còn lại trội - lặn không hoàn toàn. B. P dị hợp tử đều, hoán vị gen ở 1 giới tính với tần số 50%. C. P dị hợp tử chéo, hai cặp gen liên kết hoàn toàn hoặc có hoán vị gen ở 1 giới tính D. Hai cặp gen liên kết hoàn toàn, P dị hợp tử ché www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Chủ biên: Th.S Lê Thị Huyền Trang Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Email: lthtrang.clbgsbg@gmail.com 203 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ