Views
7 months ago

TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC CỦA CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN TOÀN QUỐC (2014)

LINK BOX: https://app.box.com/s/0b1qsxdln1x9ef619awf02mu15mouyud LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/16-RgRAr-69XHUMy8aQDH4ojr6I3n9UDI/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Tuyển tập 25 đề thi thử môn Sinh học năm 2014 có đáp án Tài liệu lưu hành nội bộ! Câu 7: Ở một loài động vật giao phối, xét phép lai ♂AaBb × ♀AaBb. Giả sử trong quá trình giảm phân của cơ thể cái, ở một số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác diễn ra bình thường, cơ thể đực giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các loại giao tử đực và cái trong thụ tinh có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại hợp tử lưỡng bội và bao nhiêu loại hợp tử lệch bội? A. 9 và 6. B. 12 và 4. C. 9 và 12. D. 4 và 12. Câu 8: Trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực, dạng sợi có chiều ngang 300 nm được gọi là A. sợi cơ bản. B. vùng xếp cuộn. C. sợi nhiễm sắc. D. crômatit. Câu 9: Ở ruồi giấm, khi lai 2 cơ thể dị hợp đều thân xám, cánh dài, thu được kiểu hình lặn thân đen, cánh cụt ở đời lai chiếm tỉ lệ 9 % ( Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng ). Tần số hoán vị gen là A. 40 %. B. 18 %. C. 36 %. D. 36 % hoặc 40 %. Mã Đề: 301 Câu 10: Cho các bệnh, tật và hội chứng di truyền sau đây ở người 1. Bệnh pheninketo niệu. 5. Bệnh mù màu. 9. Hội chứng Siêu nữ. 2. Bệnh ung thư máu. 6. Hội chứng Tơcnơ. 10. Bệnh máu khó đông. 3. Tật có túm lông ở vành tai. 7. Hội chứng Đao. 4. Bệnh bạch tạng. 8. Hội chứng Claiphentơ. Bệnh, tật và hội chứng di truyền do đột biến gen lặn trên nhiễm sắc thể thường quy định là A. 6, 7, 8, 9. B. 2, 4, 5. C. 3, 5, 10. D. 1, 4. Câu 11: Giả sử Bố có nhóm máu A và Mẹ có nhóm máu B. Xác suất để sinh con gái có nhóm máu AB là A. 50 %. B. 12,5 %. C. 28,125 %. D. 24 %. Câu 12: Gen B có 150 chu kỳ xoắn và có tích tỉ lệ 2 loại nuclêôtít không bổ sung cho nhau là 6 % ( Trong đó A lớn hơn ). Gen B bị đột biến dạng thay thế một cặp G - X bằng một cặp A - T trở thành alen b. Tổng số liên kết hiđrô của alen b là A. 3601. B. 3599. C. 3899. D. 3600. Câu 13: Các nhà khoa học chia lịch sử phát triển của Trái Đất căn cứ vào A. Lớp đất đá và hóa thạch điển hình. B. Sự thay đổi của khí hậu. C. Sự phân bố lại của lục địa và đại dương. D. Những biến đổi lớn về khí hậu, địa chất và hóa thạch điển hình. Câu 14: Trong một lần nguyên phân của một tế bào ở thể lưỡng bội, một nhiễm sắc thể của cặp số 4 và một nhiễm sắc thể của cặp số 6 không phân li, các nhiễm sắc thể khác phân li bình thường. Kết quả của quá trình này có thể tạo ra các tế bào con có bộ nhiễm sắc thể là A. 2n + 2 và 2n - 2 hoặc 2n + 2 + 1 và 2n - 2 - 1. B. 2n + 1 + 1 và 2n - 1 - 1 hoặc 2n + 1 - 1 và 2n - 1 + 1. C. 2n + 1 - 1 và 2n - 2 - 1 hoặc 2n + 2 + 1 và 2n - 1 + 1. D. 2n + 1 + 1 và 2n - 2 hoặc 2n + 2 và 2n - 1 - 1. Câu 15: Nếu có 3 cặp gen tồn tại trên 3 cặp nhiễm sắc thể thường số cách lai có thể thực hiện được là: A. 27. B. 351. C. 2016. D. 378. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Chủ biên: Th.S Lê Thị Huyền Trang Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Email: lthtrang.clbgsbg@gmail.com 208 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập 25 đề thi thử môn Sinh học năm 2014 có đáp án Tài liệu lưu hành nội bộ! Câu 16: Trong quá trình phát sinh sự sống trên Trái Đất, ở giai đoạn tiến hóa hóa học đã hình thành nên A. các giọt côaxecva. B. các tế bào nhân thực. C. các tế bào sơ khai. D. các đại phân tử hữu cơ. Câu 17: Trong kỹ thuật cấy gen với mục đích sản xuất các chế phẩm sinh học trên quy mô công nghiệp, tế bào nhận được dùng phổ biến là vi khuẩn E. coli vì: A. E.coli có tần số phát sinh đột biến gây hại cao. B. Môi trường dinh dưỡng nuôi E.coli rất phức tạp. C. E. coli không mẫn cảm với thuốc kháng sinh. D. E. coli có tốc độ sinh sản nhanh. Câu 18: Hoocmon sinh trưởng ( GH ) được sản sinh ra ở: A. Tuyến giáp. B. Tuyến yên. C. Trong gan. D. Tuyến tụy. Câu 19: Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ P là: 0,45AA : 0,30Aa : 0,25aa. Cho biết các cá thể có kiểu gen aa không có khả năng sinh sản. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ các kiểu gen thu được ở F 2 là A. 7/10AA : 2/10Aa : 1/10aa. B. 15/18 AA : 1/9 Aa : 1/18 aa. C. 9/25 AA : 12/25 Aa : 4/25 aa. D. 21/40 AA : 3/20 Aa : 13/40aa. Câu 20: Vây cá mập, vây cá ngư long và vây cá voi là ví dụ về bằng chứng A. cơ quan thoái hóa. B. phôi sinh học. C. cơ quan tương đồng. D. cơ quan tương tự. Câu 21: Ở một loài thực vật, alen A quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen a quy định quả dài; Alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua. Hai cây dị hợp về cả hai cặp gen trên giao phấn với nhau, thu được đời con gồm 4 loại kiểu hình trong đó kiểu hình quả tròn, chua chiếm tỉ lệ 24 %. Theo lí thuyết, trong tổng số cây thu được ở đời con, số cây có kiểu hình quả tròn, ngọt chiếm tỉ lệ A. 51 %. B. 54 %. C. 24 %. D. 56 %. Câu 22: Ở ruồi giấm 2n = 8 nhiễm sắc thể. Giả sử rằng trong quá trình giảm phân ở ruồi giấm cái có 2 cặp nhiễm sắc thể mà mỗi cặp xảy ra 2 trao đổi chéo đơn không cùng lúc. Số loại giao tử được tạo ra là A. 256. B. 432. C. 144. D. 48. Mã Đề: 301 Câu 23: Ở 1 quần thể ngẫu phối xét 4 gen: Gen A có 2 alen và gen B có 3 alen nằm trên cùng một cặp nhiễm sắc thể thường; Gen C có 4 alen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X không có đoạn tương đồng trên Y. Gen D có 2 alen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính Y không có đoạn tương đồng trên X. Quần thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại kiểu gen về 4 gen trên? A. 252. B. 378. C. 39. D. 324. Câu 24: Ở một loài thực vật lưỡng bội, khi lai hai cây hoa trắng thuần chủng với nhau, thu được F 1 toàn cây hoa trắng. Cho F 1 giao phấn với nhau thu được F 2 gồm 81,25 % cây hoa trắng và 18,75 % cây hoa đỏ. Cho F 1 giao phấn với tất cả các cây hoa đỏ ở F 2 thu được đời con. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lý thuyết, ở đời con số cây có kiểu gen đồng hợp tử lặn về hai cặp gen trên chiếm tỉ lệ DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. 1/12. B. 1/24. C. 1/8. D. 1/16. Câu 25: Trong một đơn phân của ADN, bazơ nitric sẽ liên kết với đường đêôxi ribôzơ ở vị trí Chủ biên: Th.S Lê Thị Huyền Trang Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Email: lthtrang.clbgsbg@gmail.com 209 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

 • Page 1 and 2:

  Tuyển tập 25 đề thi thử m

 • Page 3 and 4:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 5 and 6:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 7 and 8:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 9 and 10:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 11 and 12:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 13 and 14:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 15 and 16:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 17 and 18:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 19 and 20:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 21 and 22:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 23 and 24:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 25 and 26:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 27 and 28:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 29 and 30:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 31 and 32:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 33 and 34:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 35 and 36:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 37 and 38:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 39 and 40:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 41 and 42:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 43 and 44:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 45 and 46:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 47 and 48:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 49 and 50:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 51 and 52:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 53 and 54:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 55 and 56:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 57 and 58:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 59 and 60:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 61 and 62:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 63 and 64:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 65 and 66:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 67 and 68:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 69 and 70:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 71 and 72:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 73 and 74:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 75 and 76:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 77 and 78:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 79 and 80:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 81 and 82:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 83 and 84:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 85 and 86:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 87 and 88:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 89 and 90:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 91 and 92:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 93 and 94:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 95 and 96:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 97 and 98:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 99 and 100:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 101 and 102:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 103 and 104:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 105 and 106:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 107 and 108:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 109 and 110:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 111 and 112:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 113 and 114:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 115 and 116:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 117 and 118:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 119 and 120:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 121 and 122:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 123 and 124:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 125 and 126:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 127 and 128:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 129 and 130:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 131 and 132:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 133 and 134:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 135 and 136:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 137 and 138:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 139 and 140:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 141 and 142:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 143 and 144:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 145 and 146:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 147 and 148:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 149 and 150:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 151 and 152:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 153 and 154:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 155 and 156:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 157 and 158: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 159 and 160: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 161 and 162: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 163 and 164: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 165 and 166: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 167 and 168: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 169 and 170: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 171 and 172: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 173 and 174: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 175 and 176: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 177 and 178: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 179 and 180: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 181 and 182: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 183 and 184: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 185 and 186: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 187 and 188: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 189 and 190: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 191 and 192: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 193 and 194: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 195 and 196: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 197 and 198: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 199 and 200: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 201 and 202: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 203 and 204: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 205 and 206: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 207: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 211 and 212: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 213 and 214: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 215 and 216: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 217 and 218: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 219 and 220: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 221 and 222: https://twitter.com/daykemquynhon p
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Cơ sở công nghệ sinh học tập 2 -công nghệ hóa sinh
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ