Views
7 months ago

Sony DTC-ZE700 - DTC-ZE700 Consignes d’utilisation Suédois

Sony DTC-ZE700 - DTC-ZE700 Consignes d’utilisation Suédois

VARNING! Utsätt inte

VARNING! Utsätt inte denna apparaten för regn och fukt för att undvika riskerna för brand och/eller elektriska stötar. Öppna inte höljet. Det kan resultera i risk för elektriska stötar. Överlåt allt reparations- och underhållsarbete till fackkunniga tekniker. Välkommen! Tack för inköpet av Sonys DAT-däck. Läs noga igenom bruksanvisningen för att lära känna till DAT-däcket och dess användning. Spara bruksanvisningen. DTC-ZE700 har följande egenskaper: • Linjära omvandlare med hög kodningstäthet En analog-digital pulskodomvandlare, vilken garanterar ett tydligt ljud och utomordentlig ljudkvalitet utan praktiskt taget någon som helst nollpunktsdistorsion, samt en digitalanalog pulskodomvandlare, vilken har ett nyligen utvecklat digitalt filter med framåtriktad pulsmatning, vilket reducerar kvantiseringsbrus i det hörbara ljudfrekvensområdet och därigenom utvidgar ljudfältet. • SBM-funktion (superbitmappningsfunktion) (se sidan 21). • Skydd mot digital seriekopiering (sid. 22) • Tre samplingsfrekvenser (48 kHz, 44,1 kHz och 32 kHz) • Inspelning/bandavspelning med halvfart • 44,1 kHz:s analog inspelningskapacitet • Delkoder Delkoderna start ID, melodinumren och andra delkoder, som finns kodade på bandet, underlättar sökning efter ett visst musikstycke. • Kassettfackslock med tittfönster Kassettfackslocket har ett genomskinligt fönster, vilket underlättar övervakning av bandgång under pågående bandavspelning eller inspelning. Angående denna bruksanvisning Tillvägagångssättet som beskrivs i denna bruksanvisning gäller för DTC- ZE700. Praktisk vägledning Anvisningarna i denna bruksanvisning gäller när DAT-däcket styrs med reglagen på däcket. Följande fingervisningar används i bruksanvisningen: z Z anger råd och tips som underlättar manövrering av däcket. anger fjärrstyrning med fjärrkontrollen. 2 S 3-858-189-41(1)

INNEHÅLL Förberedelserna Uppackning 4 Anslutningarna 4 Inspelning 6 Bandavspelning 8 Tillvägagångssättet vid inspelning Före inspelningsstart 9 Utstyrning av inspelningsnivå för analoga inspelningar 10 Snabbsökning efter slutet på bandets inspelade del (Snabbsökning efter blanka bandavsnitt) 10 Val av bandhastighet 11 Användning av SBM-funktionen (superbitmappningsfunktionen) 11 Hur bandets förses med tysta bandavsnitt under pågående inspelning (Inspelningsblockering) 12 Timerstyrd inspelning 12 Tillvägagångssättet vid bandavspelning Indikeringarna i teckenfönstret 13 Snabbsökning efter önskat musikstycke (Musiksökning/direktval) 14 Melodiernas repetering (Repetering) 14 Timerstyrd bandavspelning 15 Kodning av delkoder Övrigt Delkoderna, och deras tillämpning 15 Kodning av delkoden start ID under pågående inspelning 15 Kodning av delkoden start ID under pågående bandavspelning 16 Fininställning av delkodens start ID läge 17 Radering av delkoden start ID 17 Automatisk omnumrering av melodinummer (Omnumrering) 18 Att observera 18 Rengöring 19 Meddelanden i teckenfönstret 19 Felsökning 20 Tekniska data 21 SBM-funktionen (superbitmappningsfunktionen) 21 Vägledning för digital seriekopiering 22 Alfabetiskt register 24 3 S S 3-858-189-41(1)