Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

• Proverite

• Proverite podešavanja rutera za bežični LAN/pristupne tačke i ponovo obavite podešavanje. Za detaljnije informacije o podešavanju uređaja, pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja. • Uverite se da koristite ruter za bežični LAN/pristupnu tačku. • Na bežične mreže utiče elektromagnetno zračenje mikrotalasnih rerni i drugih uređaja. Udaljite jedinicu od ovih uređaja. • Uverite se da je ruter za bežični LAN router/pristupna tačka uključena. Nije moguće upravljati risiverom pomoću TV SideView uređaja. • Risiveru će možda biti potrebno dosta vremena da se poveže na mrežu nakon što ga uključite. Sačekajte nekoliko trenutaka, a zatim ponovo pokušajte da koristite TV SideView. • Uverite se da je opcija „Network Standby“ podešena na „On“ u meniju Network Settings kako biste mogli da koristite TV SideView odmah nakon što uključite risiver. Nije moguće izabrati meni Network Settings. • Sačekajte nekoliko trenutaka nakon što uključite risiver, a zatim ponovo izaberite meni Network Settings. Kućna mreža Nije moguće povezati se sa mrežom. • Uverite se da je ruter za bežični LAN router/pristupna tačka uključena. • Uverite se da je server uključen. • Podešavanja za mrežu na risiveru možda nisu pravilno uneta. Proverite status mreže. Pogledajte „Information“, a zatim izaberite „Physical Connection“ u koraku 2 (stranica 91). Ako se prikaže „Connection Fail“, ponovo podesite mrežnu vezu (stranica 55). • Server je možda nestabilan. Ponovo ga pokrenite. • Proverite da li su risiver i server pravilno povezani sa ruterom za bežični LAN/pristupnom tačkom. • Proverite da li je server pravilno podešen (stranica 55). Proverite da li je risiver registrovan na serveru i da li je omogućen prenos muzike sa servera. • Ako je sistem povezan sa bežičnom mrežom, približite risiver i ruter za bežični LAN/pristupnu tačku i ponovo obavite podešavanje. • Ako je funkcija ICF (Internet Connection Firewall) aktivna na računaru, to može da spreči povezivanje risivera sa računarom (samo ako se računar koristi kao server). Možda ćete morati da promenite podešavanja zaštitnog zida kako biste omogućili povezivanje risivera. (Za detalje o promeni podešavanja zaštitnog zida, pogledajte uputstva za upotrebu koja ste dobili uz računar.) • Ukoliko ste pokrenuli risiver ili sproveli oporavak sistema na serveru, ponovo unesite podešavanja za mrežu (stranica 55). Server (kao što je računar) se ne prikazuje na listi servera. (Na ekranu televizora se prikazuje poruka „No Server“.) • Možda ste uključili risiver pre nego što ste uključili server. Osvežite listu servera (stranica 60). • Uverite se da je ruter za bežični LAN router/pristupna tačka uključena. • Uverite se da je server uključen. • Proverite da li je server pravilno podešen (stranica 55). Proverite da li je risiver registrovan na serveru i da li je omogućen prenos muzike sa servera. • Proverite da li su risiver i server pravilno povezani sa ruterom za bežični LAN/pristupnom tačkom. Proverite informacije o podešavanju mreže (stranica 91). 108 SR

• Pogledajte uputstvo za upotrebu za bežični LAN/pristupnu tačku i proverite podešavanje za multicast. Ako je podešavanje za multicast uključeno na ruteru za bežični LAN/pristupnoj tački, isključite ga. Nije moguća normalna reprodukcija audio podataka. • Izabran je režim nasumične reprodukcije. Pritiskajte SHUFFLE sve dok ne nestane „SHUF“. Reprodukcija se ne pokreće ili se ne menja automatski na sledeću numeru ili datoteku. • Proverite da li je audio datoteka koju pokušavate da reprodukujete uformatu koji risiver podržava (stranica 61). • WMA datoteke sa DRM zaštitom autorskih prava ne mogu da se reprodukuju. Za informacije o načinu provere zaštite autorskih prava WMA datoteke, pogledajte stranica 64. Zvuk je isprekidan tokom reprodukcije. • Brzina protoka bežičnog LAN-a je možda premala. Približite risiver i ruter za bežični LAN/pristupnu tačku tako da se između njih ne nalaze prepreke. • Kada koristite računar kao server, na računaru mogu biti pokrenute brojne aplikacije. Ukoliko je na računaru aktivan antivirusni softver, privremeno ga onemogućite pošto mu je potrebna velika količina sistemskih resursa. • U zavisnosti od mrežnog okruženja, možda neće biti moguće reprodukovati numere ako istovremeno radi više uređaja. Isključite drugi uređaj kako biste risiveru omogućili da reprodukuje numere. Prikazuje se poruka „Cannot Play“. • Možete da reprodukujete samo audio datoteke. • Proverite da li je server pravilno podešen (stranica 55). Proverite da li je risiver registrovan na serveru i da li je omogućen prenos muzike sa servera. • Proverite da li je audio datoteka na serveru oštećena ili obrisana. Pogledajte uputstva za upotrebu koja ste dobili uz server. • Ne možete da reprodukujete sledeće numere: – Numeru koja krši ograničenja reprodukcije. – Numeru sa netačnim informacijama o autorskom pravu. – Numeru koju ste kupili u muzičkoj prodavnici na mreži koja ne dopušta striming u kućnoj mreži. – Numeru u formatu koji risiver ne podržava (stranica 61). • Proverite da li je izabrana numera obrisana sa servera. Ako je numera obrisana, izaberite drugu numeru. • Uverite se da je ruter za bežični LAN router/pristupna tačka uključena. • Uverite se da je server uključen. • Server je možda nestabilan. Ponovo ga pokrenite. • Proverite da li su risiver i server pravilno povezani sa ruterom za bežični LAN/pristupnom tačkom. Prikazuje se „No Track“. • Ako u izabranoj fascikli nema numera ili fascikli, ne možete da proširite fasciklu kako biste prikazali njen sadržaj. Ne možete da reprodukujete numeru u WMA formatu zaštićenu autorskim pravima. • Za informacije o načinu provere zaštite autorskih prava WMA datoteke, pogledajte stranica 64. Dodatne informacije 109 SR