Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Ako koristite Windows 7

Ako koristite Windows 7 U ovom odeljku je objašnjeno podešavanje fabrički instaliranog programa Windows Media Player 12 za Windows 7. Za dodatne informacije o upravljanju programom Windows Media Player 12, pogledajte pomoć za Windows Media Player 12. 3 Izaberite [Javna mreža] u okviru [Prikaz aktivnih mreža]. Ukoliko se na displeju ne prikaže [Javna mreža], idite na korak 6. Prikazaće se prozor [Set Network Location] (Podesite lokaciju na mreži). 1 Idite na [Start] (Početak) – [Control Panel] (Kontrolna tabla). 2 Izaberite [View network status and tasks] (Prikaz statusa mreže i zadataka) u okviru [Network and Internet] (Mreža i internet). Prikazaće se prozor [Network and Sharing Center] (Centar za mrežu i deljenje). Savet Ako se željena stavka ne prikazuje na ekranu, pokušajte da promenite vrstu prikaza kontrolne table. 4 Izaberite [Kućna mreža] ili [Mreža na poslu] u skladu sa okruženjem u kome se risiver koristi. 5 Pratite uputstva sa displeja u skladu sa okruženjem u kome se risiver koristi. Kada završite sa podešavanjima, proverite da li je stavka u okviru [Prikaz aktivnih mreža] promenjena na [Kućna mreža] ili [Mreža na poslu] u prozoru [Centar za mrežu i deljenje]. 6 Izaberite [Change advanced sharing settings] (Promena naprednih postavki deljenja). 58 SR

7 Izaberite [Choose media streaming options…] (Izbor opcija deljenja medija) u odeljku [Media streaming] (Protok medija). server sa liste servera. Za detaljnije informacije o biranju servera, pogledajte „Osvežavanje liste servera“ (stranica 60). Ako koristite Windows Vista/XP 8 Ako se prikaže [Media streaming is not turned on] (Protok medija nije uključen) u prozoru [Media streaming options] (Opcije protoka medija), izaberite [Turn on media streaming] (Uključite protok medija). 9 Izaberite [Dozvoli sve]. Otvoriće se prozor [Allow All Media Devices] (Dozvoljavanje svih medijskih uređaja). Ako su svi uređaji u okviru lokalne mreže podešeni na [Allowed] (Dozvoljeno), izaberite [OK] (U redu) i zatvorite prozor. 10 Izaberite [Allow all computers and media devices] (Dozvoli svim računarima i uređajima za medije). 11 Izaberite [OK] (U redu) da biste zatvorili prozor. 12 Osvežite listu servera. Kada unesete podešavanja, osvežite listu servera na risiveru i izaberite ovaj U ovom odeljku je objašnjeno kako se podešava Windows Media Player 11 instaliran na operativnom sistemu Windows Vista/XP*. Za dodatne informacije o upravljanju aplikacijom Windows Media Player 11, pogledajte pomoć za Windows Media Player 11. * Windows Media Player 11 nije instaliran od strane proizvođača na operativnom sistemu Windows XP. Pristupite veb-sajtu kompanije Microsoft, preuzmite instalacioni program i instalirajte Windows Media Player 11 na svoj računar. 1 Idite na [Start] (Početak) – [All Programs] (Svi programi). 2 Izaberite [Windows Media Player]. Pokrenuće se Windows Media Player 11. 3 Izaberite [Media Sharing…] (Deljenje medija...) u meniju [Library] (Biblioteka). Ako koristite Windows XP, idite na korak 9. Korišćenje mrežnih funkcija 59 SR