Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Remote Easy Control Za

Remote Easy Control Za kretanje kroz menije risivera možete da koristite daljinski upravljač televizora. Izaberite risiver (AV AMP) kojeg je prepoznao TV. Napomene • TV prepoznaje risiver kao „Tuner (AV AMP)“. • Vaš TV mora da bude kompatibilan sa menijem koji koristi veze. • U zavisnosti od tipa televizora, neke radnje možda nećete biti dostupne. Ostale radnje Biranje digitalnog ili analognog zvuka (INPUT MODE) Kada povežete opremu sa priključcima za digitalni i analogni audio ulaz na risiveru, možete da podesite režim audio ulaza na bilo koji priključak ili da izaberete jedan ili drugi u zavisnosti od vrste materijala koji nameravate da gledate. 1 U glavnom meniju izaberite „Settings“, a zatim pritisnite . Na ekranu televizora će se prikazati lista menija za podešavanje. 2 Izaberite „Input Settings“, a zatim pritisnite . 3 Izaberite „Night Mode“, a zatim pritisnite . Na TV ekranu će se prikazati izabrani režim audio ulaza. • Auto: Daje prioritet digitalnim audio signalima. Ako ima više digitalnih veza, HDMI audio signali imaju prioritet. Ukoliko nema digitalnih audio signala, biraju se analogni audio signali. Kada izaberete TV ulaz, prioritet imaju „Audio Return Channel“ (ARC) signali. Ako vaš TV nije kompatibilan sa funkcijom ARC, biće izabrani digitalni optički audio signali. Ako funkcija Control for HDMI nije aktivirana na risiveru i na TV-u, funkcija ARC ne radi. • OPT: Određuje ulaz digitalnih audio signala u priključak DIGITAL OPTICAL. 78 SR

• COAX: Određuje ulaz digitalnih audio signala u priključak DIGITAL COAXIAL. • Analog: Određuje ulaz analognih audio signala u priključak AUDIO IN (L/R). Napomene • U zavisnosti od ulaza, na displeju će se prikazati „------“ i druge režime nije moguće izabrati. • Kada se koristi „Analog Direct“, audio ulaz je podešen na „Analog“. Ne možete da izaberete druge režime. Korišćenje ostalih ulaznih audio priključaka (Audio Input Assign) Digitalne ulazne priključke možete ponovo da dodelite drugom ulazu ako podrazumevana podešavanja priključaka ne odgovaraju povezanoj opremi. Kada ponovo dodelite ulazne priključke, pomoću tastera za izbor ulaza (ili INPUT SELECTOR na risiveru) možete da izaberete opremu koju ste povezali. Primer: Kada povežete DVD plejer sa priključkom OPTICAL IN 1 (SAT/CATV). – Dodelite priključak OPTICAL IN 1 (SAT/CATV) stavki „DVD“. 1 U glavnom meniju izaberite „Settings“, a zatim pritisnite . Na ekranu televizora će se prikazati lista menija za podešavanje. 2 Izaberite „Input Settings“, a zatim pritisnite . 3 Izaberite „Audio Input Assign“, a zatim pritisnite . 4 Izaberite naziv ulaza koji želite da dodelite, a zatim pritisnite . 5 Izaberite audio signale koje želite da dodelite ulazu koji ste izabrali ukoraku 4 koristeći V/v/B/b. 6 Pritisnite . Naziv ulaza BD DVD GAME SAT/CATV VIDEO SA-CD/CD Ulazni audio OPT 1 a a a a* a a priključci koji se mogu OPT 2 a a a a a a dodeliti COAX a a a a a a* * Podrazumevano podešavanje Nijedan a* a* a* a a* a Ostale radnje Napomene • Kada dodelite digitalni audio ulaz, INPUT MODE podešavanje će se možda automatski promeniti. • Za svaki ulaz je dozvoljena jedna ponovna dodela. 79 SR