Views
3 years ago

De negen Gaven van de Geest

"Juist omdat Elisabeth Hoekendijk zelf vele jaren zocht naar de doop in de Heilige Geest, en daarbij fanatisme maar vooral een schrikbarende onkunde bij Gods kinderen tegen kwam, weet ze mensen te wijzen op de Bijbelse wijze van de werking van de Geestesgaven. Degenen die deze Bijbelstudie volgen, duizenden in de loop der jaren, verwonderen zich unaniem over de rijkdom en duidelijkheid van het Woord van God. Ze verwonderen zich ook over deze vrouw en de manier waarop God haar gebruikt, waarmee opnieuw bewezen wordt, dat Gods kracht in zwakheid wordt geopenbaard."

geestelijke wereld

geestelijke wereld van het Koninkrijk der hemelen binnen, als wij kinderlijk eenvoudig in nieuwe tongen gaan spreken. Heel ons denken, spreken en handelen wordt daarna veranderd en vernieuwd door de Heilige Geest. Paulus zegt: "Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand." (1 Cor. 14: 15). Als wij eerst bidden met onze geest (in tongen) en daarna bidden met het verstand (in onze eigen taal), dan wordt ook het bidden met het verstand door Gods Geest geleid en geïnspireerd. Daarom is het goed en nuttig om te doen zoals Paulus zegt: Eerst bidden met de geest en dan bidden met het verstand. De Geest van het zoonschap "Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen den Geest van het zoonschap, door welken wij roepen: Abba, Vader. Die Geest . getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn." (Rom. 8 : 15, 16). Deze nieuwe mens in ons wil graag op een eigen, intieme wijze met de Vader spreken en bedient zich van een taal buiten het natuurlijke verstand om. De bijbel zegt: "Door de Geest spreekt hij geheimenissen." (1 Cor. 14: 2b). De nieuwe mens die uit God geboren is, maakt op een geheel eigen wijze contact met zijn Schepper, waardoor de nieuwe mens in ons opwast tot een volwassen zoon. Dit is een mysterie en ons verstand verzet er zich tegen, maar de Heer heeft deze weg ons gewezen en wij hebben deze te gaan. Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen en wie zijn wij om de wil des Heren te bekritiseren? Als wij ons buigen en in gehoorzaamheid deze weg gaan, wordt de volle heerlijkheid Gods ons deel. Wij treden in een blijdschap en een overwinningsleven waarvan wij geen besef hadden. Bijna niemand heeft deze weg gezien, maar thans opent God ons de ogen en wij vinden hierin de weg die ons tot volle kracht in Christus leidt. Dankzeggen met uw geest In nieuwe tongen kunnen wij ook dankzeggen. Zo'n dankzegging is altijd goed, maar omdat niemand het verstaat is het nodig om in de gemeente ook de vertolking er bij uit te spreken. "Want anders, indien gij een zegen uitspreekt met uw geest, hoe zal iemand, die als toehoorder aanwezig is, op uw 19

dankzegging zijn amen uitspreken? Hij weet immers niet, wat gij zegt. Want gij dankt wel goed, doch de ander wordt er niet door gesticht." (l Cor. 14: 16, 17). "Derhalve moet hij, die in een tong spreekt, bidden, dat hij het moge uitleggen." (l Cor. 14: 13). In de samenkomst moet alles gericht zijn op de stichting van de gemeente. Om die reden wil Paulus in de gemeente ook liever vijf woorden met zijn verstand spreken om ook anderen te onderwijzen, dan duizenden woorden in een tong. Paulus dankt God er voor dat hij meer dan allen in tongen spreekt. "Ik dank God, dat ik meer dan gij allen in tongen spreek." (l Cor. 14: 18). Het is inderdaad een gave, waarvoor wij de Heer niet genoeg kunnen danken. Een ieder die deze gave ontvangen heeft en gebruikt, zegt het Paulus na: "Ik dank God dat ik in tongen spreek." De goede orde Het is niet goed om in de gemeente allen tegelijk in tongen te spreken; als wij dit doen zullen de mensen weglopen (l Cor. 14: 23). Is er niemand aanwezig die de gave van vertolking heeft, zodat het gesprokene uitgelegd kan worden, dan moet men zwijgen in de gemeente, maar alleen voor zichzelf en tot God spreken. "Indien er in tongen spreken, laten het er twee, ten hoogste drie zijn, ieder op zijn beurt, en laat één uitleg geven. Is er echter geen uitlegger, dan moet men zwijgen in de gemeente, maar tot zichzelf en tot God spreken." (I Cor. 14: 27, 28). Aan al deze teksten kunt u zien dat het de persoon zelf is die in tongen spreekt en dat wij het gebruik van deze gave altijd kunnen beheersen. Daarom geeft Paulus allerlei regels om de goede orde in de gemeente terug te brengen. Als het alleen de Heilige Geest was, die sprak en alles uitdeelde, buiten de wil van de mensen om, dan kon Paulus niet schrijven hoe het gedaan moest worden. Wij geven in geloof de leiding van elke samenkomst in handen van de Heilige Geest, maar dan handelen wij en spreken wij naar de aanwijzingen van Gods Woord. Zo komen wij tot een volmaakte samenwerking van Gods Geest met onze geest. De geesten van de profeten zijn aan de profeten onderworpen (1 Cor. 14: 32), met andere woorden: onze geestelijke mens is aan onze wil onderworpen. 20