Views
3 years ago

De negen Gaven van de Geest

"Juist omdat Elisabeth Hoekendijk zelf vele jaren zocht naar de doop in de Heilige Geest, en daarbij fanatisme maar vooral een schrikbarende onkunde bij Gods kinderen tegen kwam, weet ze mensen te wijzen op de Bijbelse wijze van de werking van de Geestesgaven. Degenen die deze Bijbelstudie volgen, duizenden in de loop der jaren, verwonderen zich unaniem over de rijkdom en duidelijkheid van het Woord van God. Ze verwonderen zich ook over deze vrouw en de manier waarop God haar gebruikt, waarmee opnieuw bewezen wordt, dat Gods kracht in zwakheid wordt geopenbaard."

Deze

Deze geest die dus in ons woont, gaat ons tot overstromens toe vervullen, als wij gedoopt worden in of met de Heilige Geest. Daarom zegt Jezus ook van de gelovigen: "Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien." (Joh. 7 : 38b). De bron is niet buiten ons, maar binnen in ons. Een niet wedergeboren mens kan dit niet ontvangen. "Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is." (l Cor. 2: 14). Door het bidden in tongen worden wij "Naar de rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt ... door zijn Geest in de inwendigen mens." (Eph. 3 : 16). Deze Geest wil ons leiden tot alle volheid Gods (Eph. 3 : 19). "Totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van den wasdom der volheid van Christus." (Eph. 4 : 13). Deze kracht die in ons werkt, is bij machte oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen (Eph. 3 : 20). Het is dezelfde kracht die Jezus uit de doden heeft opgewekt en Hem heeft gezet aan de rechterhand Gods in de hemelse gewesten, boven alle overheden en machten (Eph. I : 19-20). Deze opstandingskracht heeft ons ook nu reeds gezet in de hemelse gewesten met Christus (Eph. 2 : 6). Zij geeft ons nu reeds macht over alle demonen en wereldbeheersers. Ook wordt ons lichaam door deze kracht vernieuwd. "En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont." (Rom. 8: 11). Daarom is het goed dat mensen die naar goddelijke genezing zoeken, ook de vervulling met de Heilige Geest ontvangen. Deze kracht, die zelfs de dood overwon, is bij machte elke zwakte en ziekte en alle sterfelijkheid in ons te niet te doen. Er zijn vele mensen die menen, dat de gaven en krachten, de wonderen en tekenen van de Heilige Geest alleen maar nodig waren voor de eerste tijd, toen de gemeente nog op gang moest komen. Zij beroepen zich op "Tongen zullen verstommen." (1 Cor. 13: 8). Maar wanneer zullen tongen verstommen en profetieën afgedaan hebben? Als het volmaakte gekomen is, als wij onze Heer zullen zien van aangezicht tot aangezicht, als wij Hem zullen kennen zoals wij zelf gekend zijn. "Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik 23

ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben." (I Cor. 13 : 12). Totdat wij Jezus zullen zien van aangezicht tot aangezicht, blijft het bidden in tongen de innigste verbinding met Hem voor elk kind van God. Zo blijft ook de bovennatuurlijke werking van al de gaven van de Geest de krachtigste verbinding met het Hoofd voor de gemeente, die Zijn lichaam is. DE GAVE VAN VERTOLKING VAN TONGEN Evenals de gave van tongen, is ook de gave van vertolking van tongen, bovennatuurlijk in zijn werking. "Doch dit alles werkt één en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil." (1 Cor. 12: 11). Het is niet zo, dat men door de gave van vertolking van tongen, het gesprokene in tongentaal kan verstaan. "Want wie in een tong spreekt ... niemand verstaat het." (1 Cor. 14: 2). De tongentaal blijft een onbekende taal, ook voor degene die de gave van vertolking van tongen ontvangen heeft. Zo is de gave van vertolking van tongen niet een bekwaamheid om te vertalen, woordelijk weergegeven in de eigen taal, wat in een vreemde taal of tong gesproken is. De gave van vertolking van tongen is de bekwaamheid om door inspiratie de inhoud weer te geven van een boodschap die in tongen werd geuit. Wat wij dus door deze gave weergeven is een vertolking, die niet altijd een letterlijke vertaling behoeft te zijn . . Daarom, gaat u nooit met uw verstand deze dingen kritisch beoordelen. Neem alles in geloof. Het is de Heilige Geest die alles toedeelt. Het is een inspiratiegave. Een vertolking van tongen is een geïnspireerde uiting. Door deze gave spreken wij door de Heilige Geest geleid en weten van te voren niet welk woord het volgende zal zijn. Alles wat de Heilige Geest werkt, is tot stichting van de gemeente, daarom is de profetie belangrijker dan de tongentaal, tenzij het wordt uitgelegd. "Wie profeteert, is meer dan wie in tongen spreekt, tenzij hij het ook uitlegt, zodat de gemeente stichting ontvangt." (1 Cor. 14: 5b). Wanneer dus de tongentaal wordt vertolkt, is dat gelijk aan de profetie. Paulus wil dat wij er naar zullen streven om zoveel mogelijk tot stichting van de gemeente te zijn. "Zo moet ook gij, omdat gij naar geestelijke gaven streeft, trachten uit te munten tot stichting van de gemeente. Derhalve moet hij, die in een tong spreekt, bidden, dat hij het moge uitleggen." (1 Cor. 14: 12, 13). Niemand behoeft onzeker te zijn of 24