Views
3 years ago

De negen Gaven van de Geest

"Juist omdat Elisabeth Hoekendijk zelf vele jaren zocht naar de doop in de Heilige Geest, en daarbij fanatisme maar vooral een schrikbarende onkunde bij Gods kinderen tegen kwam, weet ze mensen te wijzen op de Bijbelse wijze van de werking van de Geestesgaven. Degenen die deze Bijbelstudie volgen, duizenden in de loop der jaren, verwonderen zich unaniem over de rijkdom en duidelijkheid van het Woord van God. Ze verwonderen zich ook over deze vrouw en de manier waarop God haar gebruikt, waarmee opnieuw bewezen wordt, dat Gods kracht in zwakheid wordt geopenbaard."

door geloof "Wij hebben

door geloof "Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar de genade, die ons gegeven is: profetie, naar gelang van ons geloof." (Rom. 12 : 6). Het profeteren van de aartsvaders over hun zonen en kleinzonen, aan het eind van hun leven, wordt ons in de Hebreeënbrief vermeld bij de daden van de geloofshelden. "Door het geloof heeft Izaäk aan Jakob en Ezau zijn zegen gegeven, ook voor de toekomst." (Hebr. 11 : 20). "Door het geloof heeft Jakob bij zijn sterven ieder der zonen van Jozef gezegend." (vers. 21). Niemand behoeft bevreesd te zijn. Als wij God bidden om een woord dan is Hij de goede Vader die Zijn kinderen geen stenen geeft voor brood. "Want een ieder die bidt, ontvangt." (Matth. 7 : 8). "Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om een brood vraagt, hem een steen geven?" (vers. 9). "Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden." (vers. 11). Wij moeten de Heer voor deze dingen vertrouwen. Christus woont in ons. Hij is het Woord Gods (Joh. 1: 1 : 14). "Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij ." (Gal. 2 : 20b). Onder het Oude Verbond was alles niet zo eenvoudig. Wij lezen van de profeet Bileam, dat hij eerst de berg opklimt om een ontmoeting met de Heer te hebben en pas daarna kan hij het woord spreken wat God in zijn mond legt (Num. 23). Mozes beklom de Sinaï om temidden van vuur en geweld, van rook en aardbeving het woord Gods voor Israël te ontvangen (Ex. 19 en 20). Maar, prijst God, wij behoeven niet meer tot de hemel op te klimmen om de woorden Gods van boven te halen; het "Woord Gods", Jezus, is tot ons afgedaald. Door de uitstorting van de Heilige Geest is het Woord voor eeuwig in ons hart gelegd. "Zeg niet in uw hart: Wie zal ten hemel opklimmen? namelijk om Christus te doen afdalen; of: Wie zal in den afgrond nederdalen? namelijk om Christus uit de doden te doen opkomen. Maar wat zegt zij? (het geloof:) Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart." (Rom. 10 : 6b-8). Het is raadzaam dat wij voor het uitspreken van een profetie ons geloof opbouwen en ons reinigen van eigen willen en denken, door het bidden in de Geest. 33

Veracht de profetieën niet Wij mogen vooral de profetieën niet onbelangrijk achten. "Dooft den Geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede." (1 Thess. 5 : 19, 20). Toetsen is: vergelijken met de bijbel. Ga nooit toetsen of beoordelen naar uw eigen gevoel of verstand. Wij moeten hier heel voorzichtig mee zijn. Wanneer wij de profetieën, door Gods Geest geïnspireerd, verwerpen of minachten, dan doven wij de Heilige Geest uit. Het is beter om alles kinderlijk eenvoudig van de Heer aan te nemen, dan dat wij één woord van God zouden verwerpen, waardoor wij de Geest zouden bedroeven en uitdoven. Vertrouw er op dat de Heilige Geest alles uitdeelt zoals Gods Woord het zegt: "Doch dit alles werkt één en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil." (1 Cor. 12 : 11). "Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit den wil van een mens, maar, door den heiligen Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken." (2 Petr. 1 : 20, 21). Wanneer iets niet terstond begrepen wordt, vraag aan de Heilige Geest het u te verklaren, Hij is de Auteur. Hij zal alles duidelijk maken. Het is wonderbaar om er op te letten hoe de Heer Zijn woorden letterlijk in vervulling doet gaan. God staat achter Zijn woorden en Hij volvoert ze ook. "Ik waak over mijn woord om dat te doen." (Jer. 1 : 12). "En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten." (2 Petr. 1 : 19). Ook de profeten van het Oude Verbond hebben geprofeteerd om ons, de gemeente van de eindtijd, te dienen. "Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben, terwijl zij naspeurden, op welken of hoedanige tijd de Geest van Christus in hen doelde, toen Hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden, dat over Christus zou komen, en van al de heerlijkheid daarna. Hun werd geopenbaard, dat zij niet zichzelf, maar u dienden met die dingen, welke u thans verkondigd zijn bij monde van hen, die door den 34