25.06.2015 Views

Fra rent til nyvasket - SIFO

Fra rent til nyvasket - SIFO

Fra rent til nyvasket - SIFO

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Begrunnelser for klesvask 199

Jeg vil ha rent tøy, og er livredd for lukt. Jeg er mer redd for å gå i tøy som er

skittent enn at det skulle være lappet. (NEG190m38a)

Det er viktig å være ren i tøyet. Det er heller ikke behagelig å gå rundt å føle at

plagget er skittent og være redd for at det skal lukte svette av oss. (NEG190k52a)

Det garantert rene er trygt, mens en mulighet for lukt innebærer usikkerhet og

redsel. Valget av personlig pronomen oss i det siste sitatet, indikerer at denne

redselen ikke bare gjelder hennes egne eventuelle svetteluktende klær, men

også noen andres, trolig familiens. For som en annen formulerer det,

Jeg har forsøkt å forklare at når en mann går sjuskete eller møkkete kledd, så

tenker ikke folk: Han kunne nå kledd seg ordentlig. Nei, da tenker de. «Hvilken

kjerring har han! (min oppfatning)». (NEG190k38b)

De skitne klærne vil på en helt annen måte tolkes som et uttrykk for kvinnens

egenskaper og personlighet. For menn derimot kan skitne klær sees på som et

mer tilfeldig og isolert fenomen. Dette vil jeg arbeide videre med i prosjektets

neste del.

En kvinne skriver mye om de sosiale dimensjonene ved rent tøy. «Jeg

er stor i størrelsen og svetter mye – også som senskade av nakkesleng. Så det

er psykisk viktig å vaske seg – svette ser urenslig ut» (NEG190k57b). I sammenheng

med hvorfor det er blitt mer klesvask i dag enn tidligere skriver hun

videre:

Det er bare blitt slik, at det er flaut, ja, skammelig. Å se skitten ut. Å gå i samme

bluse/T-skjorte to dager på rad, nei, det gjør vi bare ikke. Da føler vi at det blir

snakk bak ryggen på oss! Det er litt det samme som med pers. hygiene, vi skal

være kjønnsløse og nøytrale før parfymen. (NEG190k57b)

Her ser vi flere interessante ting. Hun går langt i å beskrive de andres reaksjoner.

Videre kobler hun kravet om variasjon og kravet om renhet sammen, på

den måten at det er redselen for å stemples som skitten som blir forklaringen

på variasjonskravet. Andre har, som vi før har sett, forklart dette kravet med

redselen for å fremstå som fattig. Hun diskuterer også kroppslukt, og oppfatter

kravet om fravær av kroppslukt nettopp som et krav om å fremstå ukjønnet.

Hennes forståelse av kroppslukt ligger dermed nær Fyrands, med hans understreking

av kroppsluktens kommunikative funksjoner i forbindelse med

kjønnslivet. Hun skriver, slik jeg tolker det, at parfymen alene skal gi oss et

luktmessig kjønn. En annen mulig tolkning er at hun her bruker «kjønnsløs» i

en mer overført betydning, som steril (ren).

Fremstillingen vektlegger på den ene siden de rene klærnes betydning

for henne selv og hennes psykiske tilstand. På den annen side snakker hun om

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!