20.04.2020 Views

Ernæringsbrosjyre

Kosthold, vekt og helse for deg med ryggmargsskade. Her finner du gode tips, samt spørsmål og svar på en rekke emner om temaet.

Kosthold, vekt og helse for deg med ryggmargsskade.
Her finner du gode tips, samt spørsmål og svar på en rekke emner om temaet.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BMI Kroppsmasseindeks

BMI, Kroppsmasseindeks Body Mass Index (KMI), (på svenska eller på kroppsmasseindex) engelsk, Body Mass är Index, ett sätt (BMI) att er utifrån en måte ett hälsoperspektiv

å vurdere vekt försöka i forhold värdera til høyde. vikt i förhållande KMI-grenseverdiene till längd. BMI for overvekt är ett grovt bygger mått på och ofta

missvisande sammenhenger då det mellom egentligen helserisiko inte säger og andel något fettmasse om förhållandet på befolkningsnivå. mellan fettväv KMI och

muskler. et upresist En mycket mål på vältränad individnivå, person da det kan ikke ha sier ett högt noe om BMI forholdet utan att för mellom den skull fett- ha

ohälsosamt og muskelmasse mycket hos fett, den och enkelte. tvärtom. En muskuløs person kan for eksempel ha en

høy Vid KMI ryggmärgsskada uten forhøyet förändras andel fettmasse. kroppssammansättningen, Etter ryggmargsskade muskelmassan forandres minskar.

För kroppsammensetningen; att minska felbedömningen andel muskelmasse när BMI används blir mindre. för värdering For å av begrense vikt vid ryggmärgsskada

feilvurdering har viktklasserna ved bruk av (enligt KMI som Världshälsoorganisationen et mål på vekt ved ryggmargsskade, WHO) därför anpassats. har

vektklassene (gitt av Verdens Helseorganisasjon, WHO) blitt tilpasset.

Viktklassindelningar för värdering av BMI

Vektklasseinndeling ved bruk av KMI

Tabell I avser den så kallade normalbefolkningen. Tabellerna II och III är anpassade viktklassindelningar för

personer med ryggmärgsskada. Personer med inkompletta skador kan ha större muskelmassa och därmed

Tabell I viser den såkalte ”normalbefolkningen”. Tabell II og III er tilpassede vektklasseinndelinger for

högre viktgränser än vid tabell II respektive III

personer med ryggmargsskade. Personer med inkomplette skader kan ha større muskelmasse, og dermed

høyere vektgrenser enn beskrevet Tabell i I tabell enligt II og IIITabell II vid paraplegi Tabell III vid tetraplegi

WHO

7.5 % avdrag från tabell I 12.5 % avdrag från tabell I

Tabell I

Tabell II Paraplegi Tabell III Tetraplegi

Undervikt

”Normalbefolkning”

< 18,5

< 17,1 7.5 % fratrekk fra tabell I < 12.5 16,2% fratrekk fra tabell I

Undervekt

Normalvikt

<

18,5

18,5

– 24,9 17,1

<

17,1

23,

16,2

< 16,2

– 21,8

Normalvekt Övervikt

18,5 25,0 – 24,9 29,9 23,1 17,1 – 27,7 – 23,0

21,9 16,2 –– 26,2 21,8

Overvekt Fetma

25,0 30,0 –– 29,9 34,9 27,8 23,1 – 32,3 – 27,7

26,3 21,9 –– 30,5 26,2

Fedme Svår fetma

30,0 35,0 –– 34,9 39,9 32,4 27,8 – 36, – 32,3

30,6 26,3 –– 34, 30,5

Alvorlig Mycket svår fedme fetma 35,0 ≥ 40,0 – 39,9 – ≥ 37,0 32,4 –– 36,9

≥ 30,6 35,0 – 34,9

Meget alvorlig fedme ≥ 40,0 –

≥ 37,0 –

≥ 35,0 –

Tabellerna ovan illustrerar inga absoluta tal utan ska endast ses som vägledande.

Tabellene Inom expertgruppen over viser ikke NutriNord_SCI absolutte tall, föreligger og bør dock derfor samsyn betraktes att de som anpassade veiledende. tabellerna lämpar sig vid

värdering av vikt vid ryggmärgsskada.

Förklaring: Forklaring: Normalvikt Normalvekt innebär for en person för en som person 174 som cm är 174 høy cm er (som lång i (exempel, eksemplet David):

För For normalpopulationen: normalbefolkningen: 56 kg–76 – kg

For Vid paraplegikere:

paraplegi:

52 kg–70 – kg

For Vid tetraplegikere:

tetraplegi:

49 kg–66 – kg

De individuelle individuella faktorerna faktorene skal alltid beaktas med i när beregning det gäller av värdering vekt. av vikt. I själva

verket är det du som avgör om du har en vikt som du trivs med eller inte.

Slik regner man KMI

Kroppsvekt (i kilo) delt på høyde ganger

høyde (i meter)

Eksempel:

68 kg / (1.74 m x 1.74 m) = KMI 22.5

Tips! Det finnes mange

kalkulatorer på nett der man

enkelt kan beregne KMI. Det

enkleste er å ha kontroll på

midje mål (side 18).

8

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!