20.04.2020 Views

Ernæringsbrosjyre

Kosthold, vekt og helse for deg med ryggmargsskade. Her finner du gode tips, samt spørsmål og svar på en rekke emner om temaet.

Kosthold, vekt og helse for deg med ryggmargsskade.
Her finner du gode tips, samt spørsmål og svar på en rekke emner om temaet.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Mat som Mat hjelper hjälper som hjälper vid ved förstoppning forstoppelse vid förstoppning

För Omtrent personer 80 För % med personer av de skada med med på skader nervsystemet skada i nervesystemet på nervsystemet upplever opplever så upplever många mer som så eller många upp mindre mot som 80 kroniske upp % mot 80 %

mer problem eller med mindre mer tarm eller kroniska og mindre tarmtømming. problem kroniska med problem Nervesignalene tarm och med tarmtömning. fra och hjernen tarmtömning. Det når kallas ikke frem neurogen Det kallas til neurogen

tarmstörning; musklene som tarmstörning; nervsignalerna styrer tarmtømmingen, nervsignalerna från hjärnan tarmens från når hjärnan inte aktivitet fram når blir till inte de dårligere fram muskler till og de som passasjen muskler ska sköta som av ska sköta

tarmtömningen, tarminnhold tarmtömningen, gjennom tarmens mage- rörelsearbete tarmens og tarmkanalen rörelsearbete försämras går och saktere. försämras passagen Dette och av kalles passagen tarminnehållet

nevrogent av tarminnehållet

genom betinget mag- tarmforstyrrelse.

genom och tarmkanalen mag- och tarmkanalen förlångsammas. förlångsammas.

Det vanligaste vanligste Det problemet vanligaste er problemet är forstoppelse, förstoppning, är förstoppning, men men også också luft men gaser og också oppblåst och uppsvälld gaser mage. och mage. Ved uppsvälld Vid mage. Vid

förstoppning forstoppelse förstoppning er är avføringen avföringen är avföringen hard hård og och tørr torr hård – – man och får torr får vondt ont – man i i magen får ont och og i magen og nedre nedre delen och nedre av delen av

buken magen känns kjennes buken hård hard känns och og svullen. hård hoven och ut. svullen.

Här Her har kommer vi samlat Här noen har tips vi tips samlat för for dig deg tips som som för har dig er problem plaget som har med problem forstoppelse. framför med allt framför förstoppning. allt förstoppning. Den Den

viktigaste De viktigste åtgärden viktigaste tiltakene är åtgärden er att å inte drikke vara är godt att uttorkad inte og vara å spise och uttorkad att mer äta fiberrik och mat att med mat. äta fibrer. mat med fibrer.

”Hvorfor har ingen sagt noe? Jeg har hatt problem med forstoppelse i 10 år. Men nå

spiser

Varför

jeg

har

to

” ingen Varför

kiwi

sagt

hver

har nåt? ingen

dag

Jag

(med

sagt har nåt? haft

skallet

Jag problem

har

faktisk)

haft med problem förstoppning

og magen

med förstoppning

fungerer

i 10 år. Men

endelig

i nu 10 äter år.

bra.”

Men jag nu äter jag

två kiwi varje två dag kiwi (faktiskt varje dag med (faktiskt skal) och med magen skal) fungerar och magen äntligen fungerar bra.” äntligen bra.”

Janne, 56 år, ryggmargsskadd i 15 år

Janne, 56 år, med Janne, ryggmärgsskada 56 år, med ryggmärgsskada sedan 15 år sedan 15 år

Tips! Øk inntak av fiber langsomt, hold ut med at det i

begynnelsen kan gi litt luft i magen, inntil den venner seg til det.

Skrelt frukt gir mindre luft og forvellede grønnsaker og rotfrukter

er ”snillere” mot magen enn rå.

Husk også at for mye fiber er heller ikke bra! Det kan føre til en

urolig mage og for deg med ryggmargsskade til og med gi motsatt

effekt. Moderate mengder er best!

19

19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!