20.04.2020 Views

Ernæringsbrosjyre

Kosthold, vekt og helse for deg med ryggmargsskade. Her finner du gode tips, samt spørsmål og svar på en rekke emner om temaet.

Kosthold, vekt og helse for deg med ryggmargsskade.
Her finner du gode tips, samt spørsmål og svar på en rekke emner om temaet.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hva er en bra vekt?

Hvor mye

forbrenner jeg?

Hva skal jeg spise for å

unngå forstoppelse?

Hvorfor går jeg

opp i vekt selv om jeg

spiser lite?

Hva skal jeg spise for

å holde meg frisk?

3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!