Views
3 years ago

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (5. Sınıf)

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (5. Sınıf)

ÖÐRENME ALANI

ÖÐRENME ALANI :SAYILARSÜRE/HAFTA1 HAFTAÜNÝTE 2DOÐAL SAYILARLATOPLAMA ÝÞLEMÝKAZANIMLAR4. En çok dört basamaklý iki doðalsayýnýn toplamýný tahmin eder vetahminini iþlem sonucuylakarþýlaþtýrýr.5. En çok dört basamaklý doðalsayýlarla 10'un, 100'ün ve 1000'inen çok dokuz katý olan doðalsayýlarý zihinden toplar.ETKÝNLÝKLERToplanan sayýlar en yakýn yüzlüðe yuvarlatýlaraktahmin yapmalarý saðlanýr.3525 3500+ 4589 + 46008100KONULAR2.2.Zihinden ToplamaHAZIRLIKÖðrenci: Arkadaþlarýna sormak üzereörnek soru hazýrlar.Bir satýcý, ocak ayýnda 1196 adet radyo satarkenþubat ayýnda 42 adet radyo satmýþtýr. Kaç adetradyo satýldýðý tahmin ettirilirken izlenenstratejiler açýklatýlýr.TEMEL BECERÝLERAkýl yürütme, giriþimcilik, duyuþsalgeliþim, iletiþim, özyönetim, pisiko-motorgeliþim, problem çözme, iliþkilendirme,takým stratejileri1196 1200 (en yakýn yüzlüðe yuvarlama)42 40 (en yakýn onluða yuvarlama)Zihinden toplama iþlemlerinde farklý stratejilertartýþtýrýlýr.4876 4870 4876+ 800 + 60 + 5000ÝLÝÞKÝLENDÝRMELERDÝ: Basamak deðeriAÇIKLAMALARBu sýnýfýn iþlem ve sayý sýnýrlýlýklarý içindekalýnýr.Zihinden toplama iþlemlerindegeliþtirecekleri stratejileri açýklamalarýsaðlanýr.ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRMESözlü çalýþma yapýlýr.10

ÖÐRENME ALANI :SAYILARKAZANIMLAR6. Doðal sayýlarla toplama iþleminigerektiren problemleri çözer vekurar.HAZIRLIKLARÖðrenci: Arkadaþlarýna sormak üzere günlükyaþamdan örnek problem hazýrlar.ETKÝNLÝKLEREn çok üç basamaklý on ardýþýk doðal sayýnýntoplamýný kýsa yoldan bulma etkinlikleri deyaptýrýlýr. Ardýþýk doðal sayýlarýn, ardýþýk tekdoðal sayýlarýn ve ardýþýk çift doðal sayýlarýn kýsayoldan toplamý bulunurken öðrencilerin farklýstratejiler geliþtirmeleri ve kullanmalarý saðlanýr.Nüfus, bütçe ve benzeri konularla ilgiliaraþtýrmalar yaparak toplama iþlemini gerektirenproblemler kurunuz ve çözünüz.Problemler günlük hayatta karþýlaþýlan durumlartemel alýnarak seçilir, çözdürülür ve kurdurulur.SÜRE/AY1 HAFTAÜNÝTE 2DOÐAL SAYILARLATOPLAMA ÝÞLEMÝKONULAR2.3. Toplama ProblemleriTEMEL BECERÝLERAkýl yürütme, giriþimcilik, duyuþsalgeliþim, iletiþim, özyönetim, pisiko-motorgeliþim, problem çözme, iliþkilendirme,takým stratejileriÝLÝÞKÝLENDÝRMELERDÝ: Zihinden toplamaAÇIKLAMALAREdinilmiþ diðer iþlem becerileri ile birliktebaþka becerileri kullanmayý gerektirenproblemler de çözdürülür ve kurdurulur.ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRMEKýsa cevaplý yazýlý yoklamaÖðrencilerden belirleyeceði arkadaþýnayönelik verilen örneklere benzer sorularhazýrlayýp, zarfýn içinde arkadaþýna veripçözümlerini yapmasýný ve 1 hafta sonra dabirlikte deðerlendirmesi istenir.11

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (4. Sınıf)
İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (2. Sınıf)
İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (3. Sınıf)
ilköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programı
İlkokul Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Taslağı (4. Sınıf)
İlkokul Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye ...
İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye dairesi ...
İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye dairesi ...
İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye dairesi ...
yeni ortaöğretim matematik dersi öğretim programının ölçme ...
9. SINIF 2005 MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININI ÖĞRETMEN ...
2.5. SEKİZİNCİ SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM ...
Matematik Dersi Program ve Kitap Geliştirme Projesi - talim terbiye ...
Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı ve Klavuzu
6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı ...
ilköğretim 8. sınıf fen ve teknoloji dersi 2008 yılı öğretim programının ...
matematikte düz anlatım ve problem çözme sınıflarındaki öğretmen
anadolu öğretmen lisesi eğitim psikolojisi dersi öğretim programı