Views
2 years ago

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (5. Sınıf)

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (5. Sınıf)

ÖÐRENME ALANI

ÖÐRENME ALANI :SAYILARSÜRE/HAFTA2 HAFTAKAZANIMLAR42. Ýki ondalýk kesrin toplamýný vefarkýný bulur.ETKÝNLÝKLER2,36 + 1,6 iþlemi aþaðýdaki gibi modellenerekyaptýrýlýr:ÜNÝTE 8ONDALIKKESÝRLERLE TOPLAMABasmak tablosuYüzlük kartlarTamKesirKONULAR8.3.Toplama ve çýkarmaiþlemiHAZIRLIKÖðrenci: Arkadaþlarýna vermek üzereiþlem kartlarý hazýrlar.Birler basamaðýkýsmýOnda birlerkýsmýbasamaðýYüzde birlerbasamaðýTEMEL BECERÝLERAkýl yürütme, giriþimcilik, duyuþsalgeliþim, iletiþim, özyönetim, pisiko-motorgeliþim, problem çözme, iliþkilendirme,takým stratejileri2 , 3 6+ 1 , 6 03 , 9 6ÝLÝÞKÝLENDÝRMELERDÝ: Doðal sayýlar, dört iþlemAÇIKLAMALARKesir kýsmý en çok iki basamaklý olanondalýk kesirlerle iþlemler yaptýrýlýr.ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRMETablo ve yüzlük kartlar kullandýrýlaraktoplama ve çýkarma iþlemleri yaptýrýlýr.36

ÖÐRENME ALANI :SAYILARKAZANIMLAR43. Tam kýsmý sýfýr, kesir kýsmý ikibasamaklý ondalýk kesirleri, yüzdesembolünü kullanarak yazar.ETKÝNLÝKLERYüzdelerin, dereceli daire kullandýrýlarak, ondalýkkesir ile iliþkilendirilmeleri saðlanýrSÜRE/AY1 HAFTATaralý kýsým tam kýsmýn 1 4 ’idir.1= 254 100= 0,25 = %25ÜNÝTE 9YÜZDELER.20100= 0,20 = %20KONULARHAZIRLIKLARÖðrenci: Arkadaþlarýna vermek üzere iþlemkartlarý hazýrlar.TEMEL BECERÝLERAkýl yürütme, giriþimcilik, duyuþsalgeliþim, iletiþim, özyönetim, pisiko-motorgeliþim, problem çözme, iliþkilendirme,takým stratejileriÝLÝÞKÝLENDÝRMELERDÝ: OrantýAÇIKLAMALARÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME110 ve 1ondalýk kesirlerini yüzde sembolü100kullanarak yazýnýz.37

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (4. Sınıf)
İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (2. Sınıf)
İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (3. Sınıf)
ilköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programı
İlkokul Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Taslağı (4. Sınıf)
İlkokul Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye ...
İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye dairesi ...
İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye dairesi ...
İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye dairesi ...
yeni ortaöğretim matematik dersi öğretim programının ölçme ...
9. SINIF 2005 MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININI ÖĞRETMEN ...
Matematik Dersi Program ve Kitap Geliştirme Projesi - talim terbiye ...
2.5. SEKİZİNCİ SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM ...
Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı ve Klavuzu
6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı ...
ilköğretim 8. sınıf fen ve teknoloji dersi 2008 yılı öğretim programının ...
matematikte düz anlatım ve problem çözme sınıflarındaki öğretmen
anadolu öğretmen lisesi eğitim psikolojisi dersi öğretim programı