Views
3 years ago

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (5. Sınıf)

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (5. Sınıf)

ÖÐRENME ALANI

ÖÐRENME ALANI :VERÝSÜRE/HAFTA2 HAFTAÜNÝTE 19TABLO VE ÞEMAKAZANIMLAR75. Ýki özelliðe göre tablo oluþturur vetabloyu yorumlar.ETKÝNLÝKLERÖðretmen, trafik kazalarýnýn bazý nedenleri vebu kazalar sýrasýnda yaralanmalarýn olupolmadýðý hakkýnda bilgi edinmeye yarayan biranket hazýrlar. Hayalî olarak doldurulan anketleröðrenci gruplarýna verilerek veriler tablo hâlinegetirtilir. Trafik kurallarýna uymanýn gerekliliðitartýþtýrýlýr.KONULAR19.2.Tablo ve þemaHAZIRLIKÖðretmen: Yayýnlanmýþ tablo ve þemabulur.Öðrenci: Yayýnlanmýþ tablo ve þemabulur.Tablo: Trafik Kazalarý Nedenlerinden BazýlarýTrafikkazalarýnýnnedenleriKýrmýzýýþýktageçmekTaþýtýhatalýgeçmekHýzlýtaþýtsürmekToplamYaralýdurumuYaralanan 10 6 10 26Yaralanmayan 3 1 4Toplam 13 7 10 30TEMEL BECERÝLERAkýl yürütme, giriþimcilik, duyuþsalgeliþim, iletiþim, özyönetim, psiko-motorgeliþim, problem çözme, iliþkilendirme,takým stratejileriKadýnlarýn Okur Yazarlýk Oranlarý“Ülkemizin 1935 yýlýndaki okur yazarlýk oraný%19'dur. Kadýnlarýn %10'u okuma yazmabiliyordu. 1970'te ise okur yazarlýk oraný %56olmuþtur. Ayný yýl kadýnlarýn okur yazarlýk oraný%42'dir. 1999 verilerine göre okuma yazmaoraný erkeklerde %92'ye ulaþýrken kadýnlarda%77'dir.”ÝLÝÞKÝLENDÝRMELERDÝ: Doðal sayýlar, dört iþlem, doðruDD: Türkçe dersi” Görsel Okuma veGörsel Sunu”AD: Saðlýk KültürüÖðrencilerin yukarýda verilen bilgilere görekadýnlarýn okur yazarlýk oranlarýný yýllara göregösteren tabloyu oluþturmalarý ve yorumlamalarýsaðlanýr.AÇIKLAMALAROkul çaðý çocuklarýnýn yaþamlarýný saðlýklýsürdürebilmeleri için tüketmeleri gerekengünlük meyve, sebze, süt, et, tahýlmiktarýný araþtýrmalarý ve tablolaþtýraraksunmalarý istenebilir.ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRMEOkul çaðý çocuklarýnýn yaþamlarýný saðlýklýsürdürebilmeleri için tüketmeleri gerekengünlük meyve, sebze, süt, et, tahýlmiktarýný araþtýrýnýz ve tablolaþtýraraksununuz.64

ÖÐRENME ALANI :VERÝKAZANIMLAR76. Þema yaparak verileri düzenler.ETKÝNLÝKLERAðaç þemasý kullanýlarak veriler düzenletilir.Çeþitli özelliklere sahip bardaklar þemayapýlarak sýnýflandýrýlýr.SÜRE/AY2 HAFTABardaklarPlastik olanlarPlastik olmayanlarDesenli olanlarDesenli olmayanlarDesenli olanlarDesenli olmayanlarÜNÝTE 19VERÝHAZIRLIKLARÖðretmen: Yayýnlanmýþ tablo ve þema bulur.Öðrenci: Yayýnlanmýþ tablo ve þema bulur.Kriz durumlarýnda size yardýmcý olabilecekgüvenilir yetiþkinleri, telefonlarý, adresleri,kurumlarý belirleyerek aðaç þemasýnýoluþturunuz.KONULAR19.3.Tablo ve þemaTEMEL BECERÝLERAkýl yürütme, giriþimcilik, duyuþsalgeliþim, iletiþim, özyönetim, Psiko-motorgeliþim, problem çözme, iliþkilendirme,takým stratejileriÝLÝÞKÝLENDÝRMELERDÝ: Doðal sayýlar, dört iþlem, doðruAÇIKLAMALARÖðrencilerin ilgisini çekecek taplo veþemalar seçilir.ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRMEKriz durumlarýnda size yardýmcý olabilecekgüvenilir yetiþkinleri, telefonlarý, adresleri,kurumlarý belirleyerek aðaç þemasýnýoluþturunuz.65

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (4. Sınıf)
İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (2. Sınıf)
İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (3. Sınıf)
ilköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programı
İlkokul Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Taslağı (4. Sınıf)
İlkokul Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye ...
İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye dairesi ...
İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye dairesi ...
İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye dairesi ...
9. SINIF 2005 MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININI ÖĞRETMEN ...
yeni ortaöğretim matematik dersi öğretim programının ölçme ...
2.5. SEKİZİNCİ SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM ...
Matematik Dersi Program ve Kitap Geliştirme Projesi - talim terbiye ...
Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı ve Klavuzu
6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı ...
ilköğretim 8. sınıf fen ve teknoloji dersi 2008 yılı öğretim programının ...
matematikte düz anlatım ve problem çözme sınıflarındaki öğretmen
anadolu öğretmen lisesi eğitim psikolojisi dersi öğretim programı