Views
3 years ago

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (5. Sınıf)

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (5. Sınıf)

ÖÐRENME ALANI

ÖÐRENME ALANI :GEOMETRÝSÜRE/HAFTA2 HAFTAÜNÝTE 10DAÝREKAZANIMLAR54. Çemberin merkezini, yarýçapýný veçapýný belirtir.55. Pergel ve cetvelle çember çizerekmerkezini, yarýçapýný ve çapýnýadlandýrýlýr.56. Çember ile daire arasýndakiiliþkiyi açýklar.ETKÝNLÝKLERÇember modellerinden bisiklet tekerleðiningerdirme telleri ile mili, saatin yelkovaný ile pimi,trafik iþaretlerinden “Taþýt giremez.” levhasýnýnorta þeridi vb. model alýnarak yarýçap, çap vemerkez kavratýlýr. Pimin nokta modeli, gerdirmetelinin doðru parçasý modeli olduðu göz önündetutularak merkezin bir nokta, çap ve yarýçapýn birdoðru parçasý olduðu fark ettirilir.KONULAR10.6.DaireHAZIRLIKÖðretmen: Pergel ve ince ip getirir.Öðrenci: Pergel ve ince ip getirir.TEMEL BECERÝLERAkýl yürütme, giriþimcilik, duyuþsalgeliþim, iletiþim, özyönetim, pisiko-motorgeliþim, problem çözme, iliþkilendirme,takým stratejileriÝLÝÞKÝLENDÝRMELERDÝ: Kesirler, doðal sayýlar, dört iþlem,uzunluk ölçüleriDD: Resim dersiKöpük, karton, tahta levhavb. malzemenin üzerinebir raptiye tutturulur. Belirlibir uzunluktaki ip, birucundan raptiyeye diðerucundan kaleme baðlanýr.Kalem, ip gergin olacakþekilde raptiye etrafýndadöndürülerek bir çemberçizdirilir. Raptiye izininmerkez, ipin yarýçapolduðu fark ettirilir.Belli yarýçaplara sahip çemberler çizdirilerekçemberin merkezinin nokta, yarýçap ve çapýnýndoðru parçasý olduðu ve merkezin M, yarýçapýnr, çapýn 2r ile gösterildiði vurgulanýr.Çembersel bölgenin daire olduðu veya daireninsýnýrlarýnýn çember olarak adlandýrýldýðý belirtilir.Merkezin çember üzerindeki her noktaya eþituzaklýkta olduðu vurgulanýr.AÇIKLAMALARYarýçap ile çapýn ayný zamanda bireruzunluk olduðu vurgulanýr.Yarýçap ile çap arasýndaki iliþki belirtilir.ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME44

ÖÐRENME ALANI :GEOMETRÝKAZANIMLAR57. Çokgenlerin simetri doðrularýnýbelirler ve çizer.ETKÝNLÝKLERKareli veya noktalý kâðýda düzgün olan veyaolmayan çokgenler çizdirilir ve kesilerek aldýrýlýr.Simetri aynasýný kullandýrarak, katlatarak,kareleri saydýrarak vb. etkinlikleri yaptýraraksimetrik çokgenler ve simetri doðrularý belirletilir.SÜRE/AY1 HAFTAÜNÝTE 11SÝMETRÝHAZIRLIKLARdört simetri doðrusu altý simetri doðrusubir simetri doðrusu11.1.SimetriKONULARTEMEL BECERÝLERAkýl yürütme, giriþimcilik, duyuþsalgeliþim, iletiþim, özyönetim, pisiko-motorgeliþim, problem çözme, iliþkilendirme,takým stratejileriÝLÝÞKÝLENDÝRMELERDÝ: Kesirler, doðal sayýlar, dört iþlemDD: Resim dersiAÇIKLAMALARDoðruya göre simetri ile ayna simetrisininayný olduðu belirtilir.Çizimlerde yatay ve düþey simetridoðrularý kullandýrýlýr.ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRMEYatay ve düþey simetri doðrularý olanþekiller çiziniz.45

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (4. Sınıf)
İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (2. Sınıf)
İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (3. Sınıf)
ilköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programı
İlkokul Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Taslağı (4. Sınıf)
İlkokul Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye ...
İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye dairesi ...
İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye dairesi ...
İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye dairesi ...
yeni ortaöğretim matematik dersi öğretim programının ölçme ...
9. SINIF 2005 MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININI ÖĞRETMEN ...
2.5. SEKİZİNCİ SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM ...
Matematik Dersi Program ve Kitap Geliştirme Projesi - talim terbiye ...
Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı ve Klavuzu
6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı ...
ilköğretim 8. sınıf fen ve teknoloji dersi 2008 yılı öğretim programının ...
matematikte düz anlatım ve problem çözme sınıflarındaki öğretmen
anadolu öğretmen lisesi eğitim psikolojisi dersi öğretim programı