Views
3 years ago

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (5. Sınıf)

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (5. Sınıf)

ÖÐRENME ALANI

ÖÐRENME ALANI :VERÝSÜRE/HAFTA1 HAFTAÜNÝTE 1ARÝTMETÝKORTALAMAKONULAR20.1. OrtalamaKAZANIMLAR77. Aritmetik ortalamayý açýklar vehesaplar.HAZIRLIKÖðretmen:Öðrenci:ETKÝNLÝKLERAritmetik ortalama ile ilgili verilen problemçözdürülür. Bu süreçte küpler kullandýrýlýr.Problem: Öðretmen, “Dostluk” isimli grubunproje sunumunu deðerlendirmek amacýyla bugruptaki her bir öðrenci için sunu deðerlendirmeformunu doldurur. Grup elemanlarýndanGöksu'nun notu 5, Deniz'in notu 3 ve Erol'unnotu 4'tür. Bu notlarýn aritmetik ortalamasý grubasunu notu olarak verilecektir. Küpler kullanýlarakaritmetik ortalamanýn nasýl bulunacaðýnýgösteriniz. Yapýlan iþlemi sözlü ve yazýlý olarakaçýklayýnýz.TEMEL BECERÝLER5 3 4 43Akýl yürütme, giriþimcilik, duyuþsalgeliþim, iletiþim, özyönetim, psiko-motorgeliþim, problem çözme, iliþkilendirme,takým stratejileriGöksuDenizErolGöksuDenizErolÝLÝÞKÝLENDÝRMELERDÝ: Doðal sayýlar, dört iþlemAÇIKLAMALARÖðrencilerin problemi anlama, planyapma, problemi çözme ve sonucu kontroletme ve problemi geniþleterek yeniproblem kurma aþamalarýndan geçmelerisaðlanýr.ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRMEAilenizin yaþ ortalamasýný bulunuz.66

ÖÐRENME ALANI :VERÝKAZANIMLAR78. Olaylarýn olma olasýlýðý ile ilgilitahminler yapar.HAZIRLIKLARÖðretmen: Madeni paraÖðrenci: Madeni paraETKÝNLÝKLERSuat: -Bence, pazar günü yapýlacak maçta A veB futbol takýmlarý %50 olasýlýkla beraberekalacaktýr.Filiz: -Benim tahminime göre ise % 90olasýlýkla B takýmý galip gelecektir.Her bir gruba, eþ özelliklere sahip yeterinceküçük taþlar toplatýlýr ve ayný özelliklere sahipkâðýttan birer kayýk yaptýrýlýr. Kayýklar süsletilirve adlandýrýlýr. Gruplardan, kayýklarýn batmaihtimalleri ile ilgili görüþleri sorulur. Tahtaya,kayýk adlarýnýn ve taþýyabileceði taþ sayýsýnýnyazýlacaðý bir tablo yaptýrýlýr. Su dolu bir leðendeönce birinci grup kayýðýný yüzdürür. Kayýkbatana kadar küçük taþlar kayýða yerleþtirilir.Diðer gruplara da sýrasýyla ayný iþlem yaptýrýlýr.Her bir grup kayýklarý batmadan bir önceki taþsayýsýný tabloya yazar. Hangi grubun görüþününgerçekleþtiði sorulur. Öðrencilerden, bu taþlarýkayýða yerleþtirirken izledikleri stratejileri yazýlýve sözlü olarak açýklamalarý istenir.SÜRE/AY1 HAFTAÜNÝTE 21OLASILIKKONULAR21.1.OlasýlýkTEMEL BECERÝLERAkýl yürütme, giriþimcilik, duyuþsalgeliþim, iletiþim, özyönetim, Psiko-motorgeliþim, problem çözme, iliþkilendirme,takým stratejileriÝLÝÞKÝLENDÝRMELERDÝ: Kesirler, yüzdeliklerAÇIKLAMALARÞans oyunlarýnýn kötü ve tehlikeli biralýþkanlýk olduðu vurgulanýr.ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRMEPiyango biletlerinde büyük ikramiyeyikazanma olasýlýðýmýz nedir?67

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (4. Sınıf)
İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (2. Sınıf)
İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağı (3. Sınıf)
ilköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programı
İlkokul Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Taslağı (4. Sınıf)
İlkokul Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye ...
İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye dairesi ...
İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye dairesi ...
İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programı Taslağı - talim terbiye dairesi ...
yeni ortaöğretim matematik dersi öğretim programının ölçme ...
9. SINIF 2005 MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININI ÖĞRETMEN ...
2.5. SEKİZİNCİ SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM ...
Matematik Dersi Program ve Kitap Geliştirme Projesi - talim terbiye ...
Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı ve Klavuzu
6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı ...
ilköğretim 8. sınıf fen ve teknoloji dersi 2008 yılı öğretim programının ...
matematikte düz anlatım ve problem çözme sınıflarındaki öğretmen
anadolu öğretmen lisesi eğitim psikolojisi dersi öğretim programı