17.07.2013 Views

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

formålet: En stejl skråning, en plan åben skov osv. - “Træ-tal-memory”

kan ligeledes placeres omkring en bygning eller lignende.

Deltagerne er med til at ophænge og nedtage tallene.

Aktivitet 2: Samle og sortere

Del eleverne ind i grupper. Aktiviteten går ud på at samle materiale i naturen

efter egenskaber som lugt, farve, form, størrelse, pladsering og antal.

• Find ting som er gule, brune, grønne, ...

• Find ting som lugter surt, godt friskt, ...

• Find ting som er fi rkantede, runde, trekantede, ... , mangekantede.

• Find ting som er spejlsymmetriske.

• Find ting som er større end knytnæven og mindre end hovedet.

• Find ting som er kortere end armen, men længere end lillefi ngeren.

• Find ting som er til højre for grantræet, og som er over ....

• Find så mange kogler som muligt (disse kan grupperes og tælles)

• Find ting som er samlet i grupper på over 10 (f.eks. rønnebær)

Efter indsamlingen kan eleverne diskutere, undersøge og opdage egenskaber

i materialet, som behandler antal, størrelse, form og pladsering.

Aktivitet 3: Sanseleg med geometriske former

Lidt om aktiviteten

En gruppe af mennesker skal, med bind for øjnene, forsøge at stille sig i

forskellige geometriske former ved hjælp af et reb.

Hvad skal du bruge

Et reb som er stort nok til at alle i gruppen kan holde i det.

Hvor lang tid

Ca. 10-30 min.

Sådan gør du

Alle i gruppen tager bind for øjnene.

Læg et reb som er bundet sammen foran gruppen.

Fortæl deltagerne, at de nu skal tage fat om rebet og danne en fi rkant.

De må gerne tale sammen undervejs. Deltagerne siger til, når de mener

at opgaven er løst. De bliver stående i deres position og tager bindet fra

øjnene, så de selv kan se hvad de har lavet.

Øvelsen kan varieres med forskellige geometriske former: trekant, cirkel,

kvadrat osv. En anden variation kan være at dele gruppen i to hold som

kæmper imod hinanden.

Krop og hoved - Matematik - udskoling - 17

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!