17.07.2013 Views

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

POST 5: RUMFANG AF TRÆ

Eleverne får et målebånd udleveret på posten. De skal måle og beregne

rumfang af en kævle eller en tømmerstok og evt. af et træ som står på

roden. Mål selv begge dele op, beregn rumfang og noter det i facitlisten.

Afhængigt af niveau kan elevernes beregninger foregå med eller uden

lommeregner og formler.

POST 5: RUMFANG AF EN TØMMERSTOK

Mål tømmerstokken op og beregn rumfang/volumen af den.

Længde af tømmerstok:

Diameter af tømmerstok:

Areal af tømmerstok: x r2 ( = 3,14)

Volumen af tømmerstok: x r2 x længde

POST 5: RUMFANG AF ET TRÆ PÅ RODEN

Det er svært at beregne rumfanget af et træ som står på sin rod. Men skovens folk har

brug for at kunne vurdere, hvor mange rummeter træ der står. Det kan I hjælpe med.

Mål træet op, som I ser det i tabellen, og beregn rumfanget i kubikmeter (m 3 )

Træets højde

Find selv en metode til at vurdere den.

Træets omkreds i brysthøjde (1,50 meter oppe)

Omkredsen O = 2 x x r ( = 3,14)

Beregn eller vurder træets radius

Areal af træ i brysthøjde: x r2

Volumen af træ på roden: x r2 x træets højde/2

(Man deler med to fordi træet bliver smallere opad)

POST 6: TID

Hvor lang tid er et minut?

Læg et ur, timeglas, stopur, eller en mobiltelefon

på posten.

POST 6: TID

Hvor lang tid tager et minut?

En af jer tager uret og stiller sig med ryggen til de andre.

Sig: ”Klar, parat, start!”.

I andre skal hver især sige ”Stop”, når I tror der er gået et minut.

Var I præcise - eller hurtigere eller langsommere.

Find på en måde I kan tælle præcis ét minut på.

Krop og hoved - Matematik - udskoling - 33

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!