17.07.2013 Views

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

POST 3: RUMFANG AF VAND

Du skal bruge en bæk/sø/balje og to spande - én som rummer 9 liter

og én som rummer 4 liter. Hvor mange forskellige volumer/rumfang kan

eleverne måle op med de to spande? Lad dem prøve sig frem, ved at

hælde vand frem og tilbage mellem spandene.

POST 3: RUMFANG AF VAND

Her er to spande - en med 9 liter og en

med 4 liter.

Hvor mange forskellige rumfang kan I

måle på med de to spande?

I må gerne hælde vand frem og tilbage

mellem de to spande.

I må ikke sætte mærker på spandene.

1 liter

2 liter

3 liter

4 liter

5 liter

6 liter

7 liter

8 liter

9 liter

10 liter

11 liter

12 liter

13 liter

Skriv jeres resultater i jeres tabel.

32 - Krop og hoved - Matematik - udskoling

Du kan også lave opgaven med

andre størrelser af spande.

Her er lige en anden opgave med

vand og spande.

EXTRAPOST: RUMFANG AF VAND

Eleverne har to spande. En der rummer

7 liter og en der rummer 3 liter. Hvordan

kan de måle præcis 5 liter vand op?

POST 4: AFSTAND

Træk en streg i jorden eller læg en pind - og bed eleverne vurdere

afstanden hen til et bestemt træ/sten/andet. Mål selv afstanden op med

et målebånd og noter den i din facitliste.

POST 4: AFSTAND

Hvor langt er der fra stregen i jorden og hen til træet der?

Gæt på det - og mål det op med hvad I har (målebånd forbudt)

Skriv det resultat I kommer frem til i jeres tabel.

Forfatter for Matematisk stjerneløb

Malene Bendix, Projektkoordinator for Skole i Skoven

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!