17.07.2013 Views

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

POST 3: RUMFANG AF VAND<br />

Du skal bruge en bæk/sø/balje og to spande - én som rummer 9 liter<br />

og én som rummer 4 liter. Hvor mange forskellige volumer/rumfang kan<br />

eleverne måle op med de to spande? Lad dem prøve sig frem, ved at<br />

hælde vand frem og tilbage mellem spandene.<br />

POST 3: RUMFANG AF VAND<br />

Her er to spande - en med 9 liter og en<br />

med 4 liter.<br />

Hvor mange forskellige rumfang kan I<br />

måle på med de to spande?<br />

I må gerne hælde vand frem og tilbage<br />

mellem de to spande.<br />

I må ikke sætte mærker på spandene.<br />

1 liter<br />

2 liter<br />

3 liter<br />

4 liter<br />

5 liter<br />

6 liter<br />

7 liter<br />

8 liter<br />

9 liter<br />

10 liter<br />

11 liter<br />

12 liter<br />

13 liter<br />

Skriv jeres resultater i jeres tabel.<br />

32 - <strong>Krop</strong> og hoved - Matematik - udskoling<br />

Du kan også lave opgaven med<br />

andre størrelser af spande.<br />

Her er lige en anden opgave med<br />

vand og spande.<br />

EXTRAPOST: RUMFANG AF VAND<br />

Eleverne har to spande. En der rummer<br />

7 liter og en der rummer 3 liter. Hvordan<br />

kan de måle præcis 5 liter vand op?<br />

POST 4: AFSTAND<br />

Træk en streg i jorden eller læg en pind - og bed eleverne vurdere<br />

afstanden hen til et bestemt træ/sten/andet. Mål selv afstanden op med<br />

et målebånd og noter den i din facitliste.<br />

POST 4: AFSTAND<br />

Hvor langt er der fra stregen i jorden og hen til træet der?<br />

Gæt på det - og mål det op med hvad I har (målebånd forbudt)<br />

Skriv det resultat I kommer frem til i jeres tabel.<br />

Forfatter for Matematisk stjerneløb<br />

Malene Bendix, Projektkoordinator for Skole i Skoven

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!