17.07.2013 Views

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

Krop & Hoved matematik III.indd

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kropsmatematik II

Kort om kropsmatematik

Her er en række norske ideer til arbejdet med mål, vægt, længde,

afstand, tid og hastighed i uderummet. I forløbet bruger eleverne de

fi re regnearter til at løse matematiske problemer. Du kan arbejde med

konkurrencemomentet i forløbet.

Formål

Slutmål, som forløbet arbejder med:

Arbejde med tal og algebra:

• anvende tal i forskellige sammenhænge

• udvikle og benytte regneregler

• bestemme størrelser ved måling og beregning

• vælge og bruge hensigtsmæssige metoder og hjælpemidler til

beregning

Arbejde med geometri:

• benytte geometriske metoder og begreber til beskrivelse af ting fra

dagligdagen

• undersøge og beskrive egenskaber ved plan- og rumgeometriske

fi gurer.

Matematik i anvendelse:

• vælge hensigtsmæssig regningsart i givne situationer

• bruge matematik som et redskab til at beskrive eller forudsige en

udvikling eller en begivenhed.

Kommunikation og problemløsning:

• erkende, formulere og løse problemer ud fra analyse af data og

informationer

• argumentere for og give faglige begrundelser for fundne løsninger

• veksle mellem praksis og teori

• bruge hverdagssprog i samspil med matematikkens sprog - i form af

tal, tegning og andre fagudtryk

Forberedelse

Forbered eleverne på, at de skal arbejde med matematik udendørs - og

at de skal have tøj og sko på, som de kan bevæge sig i - og som må blive

beskidt.

Hvad skal du bruge

• Eleverne skal have hver en logbog + blyant med, samt tabellerne

nedenfor.

• Tov, vægte, ure, målebånd.

• Se også udstyr under hver aktivitet nedenfor.

Sådan gør du

Her er en række aktiviteter. Vælg dem som passer til din klasse. Grupperne

kan gennemfører aktiviteterne parallelt - og evaluere dem efter hver

aktivitet. Det giver jer mulighed for at fastholde fokus på de matematiske

problemer og de diskussioner som viser sig.

26 - Krop og hoved - Matematik - udskoling

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!