Kliniske prøveformer i sygeplejerskeuddannelsen Litteraturstudie ...

sygeplejerske.ucc.dk

Kliniske prøveformer i sygeplejerskeuddannelsen Litteraturstudie ...

1. Baggrund for pr ojektet

Ved ikrafttræden af Bekendtgørelse om Sygeplejerskeuddannelsen nr. 232 (BEK.nr.232 af

30.03.01), kan bedømmelse af de studerendes målopfyldelse i klinisk undervisning ikke længere ske

ved standpunktsbedømmelse, men må ske på baggrund af intern(e) prøve(r). Uddannelsesinstitutio­

nerne skal således sikre at prøverne i uddannelsen lever op til kravene i henhold til Bekendtgørelse

om eksamen ved visse videregående uddannelser (Bek.nr.1021 af 20.01.00).

I henhold til sidstnævnte bekendtgørelse skal prøveformer tilgodese uddannelsens formål og sikre,

at der foretages en individuel bedømmelse af den studerende (BEK.nr.1021 § 6).

Undervisningsministeriet har på forespørgsel fra Rektorforsamlingen for Sygeplejeskolerne yderli­

gere præciseret, hvad der forstås ved intern prøve:

”intern prøve i relation til klinisk undervisning skal være reproducerbar, ellers kan den

studerende ikke klage over bedømmelsen. Et langt klinisk undervisningsforløb er ikke

reproducerbart, dels pga. tidsperspektivet, dels har adskillige personer normalt været

inddraget i det kliniske forløb” (Notat – referat fra Rektorforsamlingens temadag den

22. jan. 2003)

Den interne prøve eller bedømmelse skal således være afgrænset i tid og skal kunne tages om i hen­

hold til eksamensbekendtgørelsen. Denne prøveform sikrer den studerendes klagemulighed og der­

med den studerendes retssikkerhed. Det stiller imidlertid også nogle krav til uddannelsesinstitutio­

nernes, herunder de kliniske undervisningssteders, tilrettelæggelse af bedømmelsen.

Målet med den kliniske del af uddannelsen er at skabe sammenhæng mellem teoretisk og praktisk

kundskab og derved sikre professionsbasering og praksisnærhed i studiet (BEK. nr. 232 § 11). For­

målet med de kliniske prøver – svarende til 60 ECTS point – må derfor være, at den studerende do­

kumenterer indøvede grundlæggende kompetencer, beherskelse af generelle færdigheder og evne og

ansvarlighed i forhold til at træffe kvalificerede valg i klinisk praksis (BEK.nr.232 § 11).

Sundhedsstyrelsen skal autorisere de kommende sygeplejersker og kravet til autorisationen er, at de

studerende er blevet vurderet til at kunne agere / have handlekompetence i klinisk praksis indenfor

sygeplejerskens virksomhedsområde.

6

More magazines by this user
Similar magazines