11.07.2015 Views

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

af eksamensspørgsmål 1888, trykte artikler i "Tilskueren" 1890, avisudklip m.m. 09 Avisudklip/tryksager 1 1881-1887D. Katalog over Valdemar Frederiksens bibliotek .. 0 1883-85 med fortegnelse over læste bøger 1881-87 10Regnskabsmateriale 1 1887-1890 E. Regnskabsbog .................................. 0<strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05382 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Falkenstjerne, Frederik Ferdinand, præst, højskoleforstander, politiker"*1854 †1854Yderdatering: 1868 - 1900Indholdsresumé:Omfang: 6Klausuler:Bemærkninger:Særnr.:<strong>INDHOLD</strong>TilgængeligtHenvisninger: Folioregistratur. Status: Ukendt01 Korrespondance 1 1884-1896 A. Breve til Falkenstjerne: ...................... 0 1. Breve fra forskellige personer:Adler, B.D., grosserer, 1888 Bang, Herman, forfatter, 1892 Bardenfleth, V., kulturminister, 1894 Barfod, Fr. Birkedal,sognepræst, 1885(2) Bille, Carl Steen Andersen, redaktør, 1894 Birkedal, Uffe, præst, 1890, 1891(2) Brandes, Georg,dr., 1884(2), svarkoncepter, 1884, udat. Bruecker, V., præst og forfatter, 1883, 1884, 1885, 1891 og udat.Christensen, Ludvig, sognepræst, 1891 Clausen, Johs., biskop, 1896 Hage, C., politiker, 1895(2), 1896 Hansen, I.P.,fodermester, rodstenseje per odder, 1895 Hansen, Octavius, højesteretssagfører, 1891 Hostrup, Helge, højskolemand,præst, udat. Hørup, V., journalist, politiker, 1889, 1892 Jensen, Bertel, Assendrup, 1890 Jensen, Henning, præst,journalist, 1884(4), 1885, udat.(2) Jensen, M., udat. Johannsen, Gustav, slesvigsk politiker, 1888 Jungersen, Fr.,præst, 1885(2), 1886(2), 1887, 1888, 1889, udat.(2) Jørgensen, A.D., rigsarkivar, 1887 Krag, P., præst, 1888(2) medsvarkoncept 1888 Køedt, A. Peschcke, grosserer, politiker, 1887 Lange, Jakob E., landbrugslærer, Dalum, 1895 Lange,Johanne, Dalum, se Jakob E. Lange, 1895 Larsen, Joakim, skoledirektør, 1885 Lembser, Peter Jensen, Ferslev, 1888Lohse, Anna, Dalum, 1895, se Lange, Jakob E. Moltke, A.H.C., Greve, kammerherre, 1888 Møller, Tyge, student, 1891Neergaard, N., politiker, 1896 Nielsen, Anders, folketingsmand, 1884 Nielsen, Søren, sognepræst, 1888 Nieuwenhuis,P.N., kaptajn af generalstaben, 1885 Pedersen, I.P. (Illerup), Gedved, 1884 Anm.: Til F.F. Falkenstjerne og M.Pontoppidan Pedersen, Poul, Svendsbjærg, 1891 Povlsen, Karl, valgmenighedspræst, 1884, 1885(2), 1887 Schou,Philip, industrimand, politiker, 1883 Schrøder, Ludvig, højskoleforstander, 1883 Skovgaard, Joakim, maler, 1889(2)Sørensen, S.K., lærer, 1885, 1889, 1890(3), 1891(2), 1892(5) Sørensen, William, dr.phil., 1886 Anm.: Til F.F.Falkenstjerne og M. Pontoppidan Topsøe, V., redaktør, 1890 Trier, Ernst, højskoleforstander, 1885(5), 1886(4),1887(2), 1888(2), udat.(1) Anm.: I brev af 30.11.1888 indlagt et udateret brev fra "Edvard" Trier, Herman, politiker ogpædagog, 1883 Tscherning, E.A., dr.med., 1891 Vaupell, Otto, Oberst, 1889 Westenholz, Mary Bess, forfatterinde,1891, 1895(3) Wrads, Bertel se Mary Bess Westenholz, 1895(3) 2. "Breve fra Odsherredskampagnen 1886-87":Andersen, Jens Tingslemark, 1886, udat. Andersen, Niels, Stenstrup, 1886 se Jens Andersen Jungersen, Fr., præst,1886 Jørgensen, H.J., Vamdrup, 1886 Madsen, Peder, Vallekilde, 1885, 1886 Nielsen, Rudolph, Helenehøj, 1886 seJens Andersen Trier, Ernst, højskoleforstander, 1886, 1887 3. "Fra den første valgkampagne i Vejle 1887"indeholdende breve 1887-95 Bendixen, Laurids, Vejle, 1887(4) Ejsing, Peter, lærer, politiker, 1890(2) Hansen,Vilhelm, valgmenighedspræst, 1887, se L. Bendixsen, 1892, 1895 Henriksen, N., Vejle, 1895 Nielsen, Jens, tømrer,Vejle, 1895 Nielsen, Th., landstingsmand, 1887, 1890, 1892(4). Koncepter til Th. Nielsen, 1892(3), udat. Nielsen, Th.,Vejle, 1892(2) Nielsen, Tomas, Vejle, 1887, se L. Bendixsen Ravn, Peder, Jelling, 1887, se L. bendixsen Sørensen,Andr., Sindbjærg, 1887, se L Bendixsen Sørensen, J. Overgaard, Vitved, 1892 Sørensen, P., mejeriejer, Vejle, 1887 seL. Bendixsen, 1892(3) 1 1884-1886 B. Breve til andre: .............................. 0 Pedersen, I.P. (Illerup), Gedved, tilM. Pontoppidan og F.F. Falkenstjerne, 1884, se A.1 Sørensen, William, dr. phil., til Morten Pontoppidan og F.F.Falkenstjerne, 1886, se A.1 06 Egne manuskripter og materialesamlinger 1 C. Manuskripter:................................. 0 Til "Tidens Strøm", uden underskrift "Fra Rigsdagen" "Efter Festen" To litterære produkterundertegnet Victor, 1) "Fra Beduinerlejren", 2) "Paradishaven", begge lå ved S.K. Sørensens breve

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!