11.07.2015 Views

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Indholdsresumé:Omfang: 38Klausuler:Utilgængeligt efter særlige regler, se anmærkningBemærkninger: Henvisninger: Folioregistratur, tillæg 1965 og -66= 2 pakker uregistreret. Bemærkninger: 1966-afleveringen er utilgængelig efter 80-årsreglen, dog adgang med tilladelse fra generalkonsul,dr.phil. Troels Fink. Det øvrige materiale er utilgængeligt efter 80-årsreglen, dog adgang medrigsarkivarens tilladelse. Status: Der er afleveret arkivalierSærnr.:<strong>INDHOLD</strong><strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05580 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Hass, Peder Christian Baldur, skolebestyrer"*1838 †1838Yderdatering: 1840 - 1901Indholdsresumé:Omfang: 1Klausuler:Bemærkninger:Særnr.:<strong>INDHOLD</strong>TilgængeligtStatus: Ukendt01 Korrespondance 1 1858-1864 A. Breve til P.C.B. Hass ......................... 0 a. Fra familien: Hass, Bothilde,1858(2), 1863, 1864(4) Hass, Sophie, 1857, 1858(2), 1861, 1863, 1864(2) Hass, H.E., lærerinde ved DronningensAsylskole, St. Kongens Mølle, 1860(4), 1863, 1864 Schaumburg-Mueller, Actonia, f. Hass, enke efter sognepræst Ferd.S.-M., Enderslev, 1863 (se desuden påtegning på brev af 26.3.1863 fra Erneste S.-M.) Schaumburg-Mueller, Elias,cand.jur., godsforvalter, Basnæs, 1860 Schaumburg-Mueller, Ernesta, København, 1858, 1860(2), 1861(2), 1863(3),1864(6), (se desuden påtegning på brev af 21.12.1863 fra Viliam S.M.) Schaumburg-Mueller, Ove, København, 1864Schaumburg-Mueller, Vilian, København, 1863 b. Fra forskellige: Birkebek, Niels, gårdejer, Birkebek, 1863 Clausager,Mads Jensen, Gårdejer, Sædding, 1861 Dahl, A.Chr. Poulsen, lærer, Dalby, 1860(2), 1863 Ditlewsen, J.G., Slagelse,1863 Furin, Conrad, Ålborg, 1860 Hein, J. Victor, N. Wosborg, 1858, 1859(2) Høgsbro, Sophus, højskoleforstander,politiker, 1857(2) Nielsen, N., lærer, Hals skole, 1863 Nielsen, Peter, Birkebek, 1861 Pedersen, L., landmand, 1859(3)Sørensen, Josef Albrekt, provst, Jerslev, 1857, 1858, 1859(3), 1860, 1861(2) Tang, A.E.M., godsejer, politiker, N.Wosborg, 1857 Thomsen, Niels, lærer, Udby, 1863 Winther, Julius, skolebestyrer, Sundbyøster Skole, Amager, 1858(2),1859(2), 1860(2), 1863 Østergaard, Niels, elev, Rødding Højskole, 1858(2) Klavs ?, Ringkøbing, 1863 1 F. Tillæg tilPeder Christian Hass arkiv ......... 0 Breve fra moderen Theodora Hass f. Iversen, g.m. sognepræst L.D. Hass, Nibe,1841, udat. 06 Egne manuskripter og materialesamlinger 1 1840-1901 B. Manuskripter 1858-1901 ........................ 0C. Afskrifter: a. Afskrifter efter Dansk Missionsblad vedr. sognepræst L.D. Hass, Missionsvirksomhed i Smyrna 1840-41b. Afskrifter af nogle af N.P.S. Grundtvigs Prædikener 1860-61 E. Homøopatiske optegnelser 09 Avisudklip/scrapbøger1 1883-1901 D. Diverse udklip fra blade og aviser ............ 0<strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05995 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Munkebo, Niels Christian Nielsen, præst"

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!