11.07.2015 Views

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

til fru Ellen Grau: Andersen, Holger, præsident, 1935 Appel, Ingeborg, Askov, 1922. Vedlagt gennemslag af brev fra fruGrau til Ingeborg Appel, 1922 10) Breve til andre (1914-22): Becker, H., redaktør af Tondernsche Zeitung, til hr.Thomsen, 1922 Grau, Peter, gårdejer, Pøl, til frk. Grau, 1914 06 Egne manuskripter og materialesamlinger 3 1910-1935 Koncepter til og kopier af foredrag og artikler: . 1 pk. 1) Vedrørende sønderjyske emner, ca. 1910-35 2)vedrørende moderne storpolitik, 1933-35 og udateret 3) Diverse uordnede koncepter og brudstykker, udateret. 4Diverse notesbøger, kollegiehefter m.m. .......... 0 Anm: Indholdet af disse bøger er hovedsagelig optegnelser afhistorisk og national karakter, foredragsmanuskripter m.m. 07 Fagligt/organisatorisk arbejde 6 1918-1920 Sagervedrørende afstemningstiden: ............... 1 pk. 1) Originale mødereferater (28.10 og 19.11.1918) 2) Henvendelse fraA. Grau til regeringen, 13. januar 1919 3) Den danske delegation til fredskongressen i Paris, 1919 4) Kopier af redaktørFr. v. Jessens telegrammer fra Paris, 1919 5) Dannevirke-bevægelsen, udat. 7 1907-1919 Diverse korrespondancesagervedrørende tyske ..... 1 pk. retssager, anlagt mod redaktør Andreas Grau 8 1911-1933 Diverse sager:................................... 1 pk. 1) Vedrørende ungdomsarbejdet på Als, 1911-19 og udateret 2) VedrørendeDybbølposten, 1924-31 3) Vedrørende Sønderborg amts danske Samfund, 1934 og udateret 4) Diverse personlige sager,passersedler, pas o.lign., 1914-19 5) Diverse, 1923-33 og udateret 6) Vedrørende avisen "Der Schleswiger", 1920-22 08Samfundsforhold/historie 5 1920-1935 Sager vedrørende europæiske mindretalsspørgsmål: . 1 pk. 1) Koncepter tilansøgninger m.m. i forbindelse med studiet af europæiske mindretalsspørgsmål 2) Mindretalsspørgsmålet ialmindelighed 3) Balkan 4) Elsass-Lothringen Anm: Pakken indeholder hovedsagelig manuskripter til avisartikler<strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05480 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Grosen, Uffe, 1894-1971, højskoleforstander Hustru Anna Grosen, født Thomsen, 1897-1987"Yderdatering: 1918 - 1970Indholdsresumé:Omfang: 1Klausuler:Bemærkninger:Særnr.:<strong>INDHOLD</strong>80 år, dispensation: arkivchefenStatus: Ukendt01 Korrespondance 1 1918-1970 A.I. Breve til Uffe Grosen fra: ................ 0 Anm.: Enkelte breve er også stilet tilhustruen Andersen, Richard, højskolelærer, 1969(2) Begstrup, Holger, højskoleforstander, 1920, 1922, 1934 Bek, Uffe,Ringe, 1941 Bjørner, Signe, forfatter, redaktør, 1933 Borup, Johan, højskoleforstander, 1944(2) Christiansen, C.P.O.,højskoleforstander, og hustru Margrethe (Pip), født Appel, 1931-70(14) Dahlgaard, Bertel, politiker, 1966 Hansen,Poul, højskoleforstander, og hustru Sigrid Trier H., 1920, 1921(2), 1923(3) Helweg-Larsen, Gunnar, journalist, 1940Hermansen, Carl, kirkeminister, 1937 Jessen, Jørgen, højskoleforstander, 1945, 1953(2) (Bilag: Koncept til brev fraGrosen, ca. 1953) Jørgensen, Jørgen, forhenværende undervisningsminister, 1957 Larsen, K.E., højskoleforstander,1969 Lehmann, Johs., forfatter, 1970 Linvald, Axel, rigsarkivar, 1947 Lund, Hans, højskoleforstander, og hustru EllenMargrethe, født Bagge, 1926-70(44) Moltesen, L., historiker, udenrigsminister, 1923, 1948 Morsing, Tage, sognepræst,1957 Mørch, Ibi Trier, arkitekt, 1965 Nielsen, Valdemar, højskolelærer, 1956 Olesen Løkken, Thomas, forfatter, 1947Riismøller, Gudrun, født Bjørk, 1941 Rosenkjær, Jens, afdelingschef ved DR, 1959 Schacke, Erik, konsul, 1939 (Bilag:Brev 1939 til Erik Schacke fra et skibsselskab med meddelelser på bagsiden til U. Groesen fra ægtefællen samt brevfra Det danske konsulat i Newcastle 1939) Skovmand, Helge, redaktør, 1923-70(39) Skovrup, Ejnar,højskoleforstander, 1933 Steenstrup, Joh., borgmester, 1969 Trier, Troels, maler, og hustru Karen, 1943, 1949, 1953Trier, Tyge, 1935, 1936 Vedel, Anders, højskoleforstander, og hustru Helene, født Solmer, 1923-40(26) Vinther,P.J.M., seminarieforstander, 1918, 1943 A.II. Brev til Anna Grosen fra Margrete Lydersen, Velling 1 A.III. "Breve omGrundlovstalen". Denne tale blev 0 holdt på Frøbjerg Bavnehøj 1929, og er trykt i "Uffe Grosen: For skole, for kirke,for frihed. Foredrag og artikler", ved Roar Skovmand og Anna Grosen 1974, side 81-90 med titlen "Hvad holder et folk ilive?" Talen gav anledning til en skarp polemik. Brevene i denne anledning er skrevet af følgende: Abildgaard, Jørgine,forstander, frimenighedspræst Bach, A., boghandler, Tinglev Berthelsen, S., socialpolitiker, skribent Bækhøj, Lars,højskoleforstander Bårris, A.M., præst (Bilag: Artikel i "Folkerøsten") Christiansen, C.P.O., højskolelærer Demuth,Chr., forfatter Emborg, R.L., Gjørlev Folke, F., ingeniør, forfatter Hansen, Godtfr., Sønderborg Hansen, J.,forstander, Oldløse Hostrup, Helge, højskoleforstander Jensen, Jens Marinus, højskoleforstander Jensen, Marius,(højskoleforstander), senere Gravholt Kirkebjerg, J.R., forstander, Askov Lundby, Anna og Marius Madsen, Astrid og

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!