11.07.2015 Views

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Særnr.:arkivar I. Ingers, Lund. Fotokopier 1969 af breve i Margrethe Christiansens eje. .TILGÆNGELIGHED: Ikke almindeligt tilgængeligt indtil år 2021. Tilladelse til benyttelse meddelesefter skriftlig ansøgning af lektor Ingeborg Appel, Platanvej 24, 3-2, 1810 Frederiksberg C (pr.18.12.95), i dennes forfald af rektor Jacob Appel og i deres forfald af personer, som disse harbemyndiget dertil. . Rev. maj 1998 HSC Status: Der er afleveret arkivalier<strong>INDHOLD</strong><strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05075 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Balslev, Rasmus Lauritz, 1833-1896, præst, og hustru Laura Johanne Balslev, født Leth, 1839-1908"Yderdatering: 1852 - 1896Indholdsresumé:Omfang: 1Klausuler:TilgængeligtBemærkninger: Henvisninger: Arkivregistratur på papir (Familien Balslev s. 18) . RAj. nr. B-6, B-156 og L-28Bemærkninger: AFLEVERING: 1960 af pastor L.C. Balslev. 1963 af pastor William Balslev. 1965 affru Ingeborg Elmquist, født Balslev. Udskilt af familien Leths arkiv. 1968 af fhv. højskoleforstanderErik B. Nissen (fotokopier). . Rev. maj 1998 HSC Status: Der er afleveret arkivalierSærnr.:<strong>INDHOLD</strong><strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05043 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Andresen, Peter, 1860-1925, højskoleforstander, og hustru Ane Marie Nielsine Jensine Andresen, født Blume,højskolelærer"Yderdatering: 1862 - 1927Indholdsresumé:Omfang: 2Klausuler:TilgængeligtBemærkninger: Henvisninger: Uredigerede brevskriverlister for dele af arkivet (nedenfor mærket med *) i j.sag. .Raj. nr. A-15 Bemærkninger: AFLEVERING: 1936ff. af højskoleforstander, forfatter Sune Andresen .Rev. marts 1999 HSC Status: Der er afleveret arkivalierSærnr.:<strong>INDHOLD</strong>01 KORRESPONDANCE 1876-1927 A.I. BREVE TIL HØJSKOLEFORSTANDER PETER ANDRESEN . 3 læg - indeholder ogsåbreve til begge ægtefæller 1 1. Fra familie* 1876-1927 .............. 1 pk. 2. Fra andre* - alfabetisk ordnet 2 3. Fraandre 1881-1925, udat. .......... 2 læg - kronologisk ordnet 4. Fra myndigheder 1899-1920 1893-1926 A.II. BREVE TILHØJSKOLELÆRER MARIE ANDRESEN, FØDT 4 læg BLUME 2 1. Fra familie* ........................ 4 læg 2. Fra andre* -alfabetisk ordnet 3. Fra andre 1893-1926, udat. - kronologisk ordnet 4. Breve til Marie Andresen* i anledning af Peter

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!