Views
5 months ago

Định lượng đồng thời paracetamol, Chlorpheniramine maleate và Phenylephrine hydrochloride trong thuốc Decolgen forte bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử

https://app.box.com/s/em0gd3t2avrk92gmn22a4cx17b1y3qpe

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Chương 3 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1. Phương pháp HPLC 3.1.1. Xây dựng các điều kiện để xác định trong>đồngtrong> trong>thờitrong> 3 chất PRC, CPM trong>vàtrong> PNH Qua việc nghiên cứu tính chất lý hóa của 3 chất PRC, CPM trong>vàtrong> PNH kết hợp với tài liệu tham khảo trong>vàtrong> điều kiện sẵn có của phòng thí nghiệm, chúng tôi lựa chọn kiểu sắc hấp phụ pha đảo (RP-HPLC), sử dụng cột silica C18, thể tích bơm mẫu là 20 µL để tiến hành khảo sát tìm các điều kiện tối ưu. 3.1.1.1. Khảo sát lựa chọn pha động Để chọn được pha động thích hợp, chúng tôi đã tiến hành khảo sát tỉ lệ thành phần pha động là dung dịch đệm KH 2 PO 4 0,018M : axetonitril ở các tỷ lệ về thể tích lần lượt là: 87:13 cho đến 93:7 với tốc độ dòng là 2 mL/phút , 1,3 mL/phút, 1 mL/phút trong>vàtrong> ở nhiệt độ 35 o C, 30 o C tại 2 bước sóng λ = 216 nm , λ = 244 nm. Các dung dịch được lọc qua màng lọc 0,45 µm sau đó rung siêu âm để khử bọt khí. Sự thay đổi tỉ lệ thành phần pha động làm thay đổi đáng kể kết quả sắc . Tuy nhiên tỷ lệ dung dịch đệm : axetonitril 93:7 cho kết quả tốt nhất với trong>thờitrong> gian lưu của PRC là 7,73 phút, CPM là 3,397 phút trong>vàtrong> PNH là 2,72 phút. Vì vậy chúng tôi chọn pha động để xác định trong>đồngtrong> trong>thờitrong> 3 chất là dung dịch đệm : axetonitril với tỷ lệ thể tích là 93:7. 3.1.1.2. Lựa chọn bước sóng Việc lựa chọn bước sóng dựa trên cơ sở các tài liệu tham khảo kết hợp với khảo sát thực nghiệm tại 2 bước sóng λ = 216 nm , λ = 244 nm. Tại λ = 244 nm là bước sóng PNH, PRC trong>vàtrong> CPM có độ hấp thụ quang cao. Tuy nhiên kết quả thực nghiệm cho thấy đường nền không mịn trong>vàtrong> trong>thờitrong> gian tách các píc không rõ hai pic CPM trong>vàtrong> PNH có trong>thờitrong> gian xuất hiện gần như trùng nhau. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Tại λ = 216 nm: PRC,CPM trong>vàtrong> PNH có độ hấp thụ quang tốt. Kết quả thực nghiệm cho thấy đường nền thẳng, xuất hiện cả 3 pic với trong>thờitrong> gian lưu phù hợp. Vì vậy, chúng tôi lựa chọn bước sóng λ = 216 nm để phân tích. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 32 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www.lrc.tnu.edu.vn www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình trong>Địnhtrong> 3.1.1.3. Lựa chọn tốc độ dòng Để lựa chọn được tốc độ dòng thích hợp, chúng tôi tiến hành sắc với các điều kiện ở trên nhưng với các tốc độ dòng là 1mL/phút, 1,3 mL/phút trong>vàtrong> 2mL/phút. Với tốc độ dòng 2 mL/phút, đỉnh của các pic bị tù trong>vàtrong> chân pic bị dãn. Với tốc độ dòng 1,3 mL/phút, kết quả tách tốt, các pic tách rời nhau trong>vàtrong> trong>thờitrong> gian chạy sắc phù hợp. Với tốc độ dòng 1 mL/phút các pic có đỉnh nhọn trong>vàtrong> chân pic hẹp. Vậy chúng tôi lựa chọn tốc dộ dòng là 1,3 mL/phút để tiến hành phân tích sắc . 3.1.1.4. Lựa chọn nhiệt độ Để lựa chọn được nhiệt độ thích hợp, chúng tôi tiến hành sắc với các điều kiện ở trên nhưng ở nhiệt độ là 30 0 trong>vàtrong> 35 0 . Ở nhiệt độ là 35 0 thì chân đường pic CPM trong>vàtrong> PNH không mịn trong>vàtrong> CPM có nhiều đỉnh pic cao như nhau. Ở nhiệt độ 30 0 thì kết quả thực nghiệm cho thấy đường nền thẳng, xuất hiện cả 3 pic với trong>thờitrong> gian lưu phù hợp trong>vàtrong> kết quả tách tốt, các pic tách rời nhau. Vì vậy, chúng tôi lựa chọn nhiệt độ là 30 0 để tiến hành phân tích sắc . 3.1.1.5. Kết luận chung Từ các kết quả trên, chúng tôi lựa chọn điều kiện tối ưu cho phương pháp xác định trong>đồngtrong> trong>thờitrong> PRC, CPM trong>vàtrong> PNH là: Pha động hỗn hợp đệm (H 3 PO 4 - KH 2 PO 4 0,018M với pH= 2-3): axetonitril với tỷ lệ thể tích là 93:7. Detector UV-Vis: λ = 216 nm. Cột: sử dụng cột C18 (250mm x 4,6). Tốc độ dòng: 1,3 mL/phút. Thể tích bơm mẫu: 20 µL. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Nhiệt độ phân tích: 30 o C. Với các điều kiện trên, chúng tôi đã tiến hành phân tích sắc trong>vàtrong> kết quả được thể hiện ở các hình 3.1; 3.2; 3.3; 3.4. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 33 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú http://www.lrc.tnu.edu.vn www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
TÌM HIỂU VỀ SẮC KÝ KHÍ & PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NHÓM SINH VIÊN HUẾ THỰC HIỆN (GOODREAD)
Xác định hàm lượng axit amin thủy phân trong một số loài nấm bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao (2014)
Xây dựng phương pháp định lượng polydatin trong rễ cây cốt khí củ bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao